ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

29 Ιουλίου 2016

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος • Πῶς θά ἐλεηθοῦμε; [ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ]


 Πῶς θά ἐλεηθοῦμε;πῶς θά σωθοῦμε; Ἐγώ λέω, ἄς ἔχωμε πάντοτε τήν προσευχή στήν καρδιά μας καί τούς καρπούς της, δηλαδή τήν ταπεινοφροσύνη καί τήν πραότητα.Μάθετε, λέει, ἀπό μένα, ὅτι εἶμαι πράος καί ταπεινός στήν καρδιά, καί θά βρῆτε ἀνάπαυση στίς ψυχές σας. Καί ὁ Δαυΐδ πάλι λέει, "Θυσία γιά τόν Θεό εἶναι τό πνεῦμα πού νοιώθει συντριβή' καρδιά πού νοιώθει συντριβή καί ταπείνωση, ὁ Θεός δέ θά τήν ἐξουθενώση". Γιατί ὁ Θεός τίποτα δέν παραδέχεται τόσο, ὅσο τήν ἥρεμη ψυχή καί τήν ταπεινή καί καλόγνωμη,Πρόσεχε λοιπόν κι' ἐσύ ἀδελφέ μου, ὅταν δῆς κάτι πού δέν τό περίμενες νά 'ρχεται καί νά σ' ἐνοχλῆ, μήν ἐλπίσης σέ πρόσκαιρη βοήθεια, ἀλλά παράτησέ τους ὅλους καί τρέξε μέ τή σκέψη σου σ' ἐκείνον πού γιατρεύει τίς ψυχές.Γιατί ἐκεῖνος μόνο μπορεῖ νά θεραπέυη τήν καρδιά μας, ἐκεῖνος πού μόνος του ἔπλασε τίς καρδιές μας καί πού γνωρίζει ὅλα τά ἔργα μας, ἐκεῖνος ἔχει τή δύναμη νά μπῆ μές στή συνείδησή μας καί ν' ἀγγίξη τή σκέψη μας, ὅ,τι κι' ἄν κάμουν οἱ ἄνθρωποι εἶναι περιττά κι' ἀνώφελα. Ὅπως κι' ὅταν πάλι μᾶς παρηγορήση καί μᾶς γλυκάνει ὁ Θεός, τότε κι' ἄν μᾶς ἐνοχλοῦν οἱ ἄνθρωποι μέ χίλια κακᾶ, σέ τίποτα δέν θά μπορέσουν νά μᾶς βλάψουν' ὅταν ἐκείνος στερεώση τήν καρδιά μας, κανείς δέν μπορεῖ νά τήν κλονίση.
Ἀγαπητοί μου, ἀφοῦ τά ξέρομε αὐτά, νά καταφεύγωμε πάντοτε στόν Θεό, ἐκεῖνον πού καί θέλει, καί μπορεῖ νά μᾶς γλυτώση ἀπό τίς συμφορές.Διότι ὅταν πρόκειται νά παρακαλέσωμε ἀνθρώπους, τότε  εἶναι ἀνάγκη καί θυρωρούς νά συναντήσωμε πρωτύτερα, καί παράσιτους κάι κόλακες νά παρακαλέσωμε, καί μακρινό δρόμο νά βαδίσωμε.Μά ὅταν πρόκειται περί τοῦ Θεοῦ,δέν χρείαζεται  τίποτα τέτοιο, ἀλλά μπορεῖ κανείς νά τόν παρακαλέση χωρίς μεσίτη, χωρίς χρήματα,χωρίς δαπάνη παραδέχεται τή δέησή μας, ἀρκεῖ μόνο νά φωνάξωμε μέ τήν καρδιά μας καί να προσφέρωμε δάκρυα κάι θά 'ρθη ἀμέσως νά μᾶς παρασταθῆ.
Ὅταν θέλεις , λέει, νά μέ παρακαλέσης, ἔλα σ' ἐμένα μόνος σου, χωρίς νά εἶναι κανένας ἄλλος παρών, δηλαδή, μέ τήν καρδιά σου φώναξέ μου, οὔτε χείλη μήν κουνᾶς. Νά μπῆς, λέει, στό ἰδιαίτερο δωμάτιό σου · κλεῖσε καλά τήν πόρτα σου, καί προσευχήσου στόν Πατέρα σου πού εἴναι στά κρυφά · καί ὁ Πατέρας σου πού βλέπει στά κρυφά, θά σοῦ τό πληρώση στά φανερά.Πρόσεξε πόσο μεγάλη εἶναι αὐτή ἡ τιμή· ὅταν μέ παρακαλῆς ,λέει, κανείς νά μή σέ βλέπη' κι' ὅταν ἐγώ σέ τιμῶ, φέρνω ὅλο τόν κόσμο νά δῆ τήν εὐεργεσία.Ἔτσι νά κάνωμε λοιπόν , καί νά μήν προσευχόμαστε γιά ἐπίδειξη, οὔτε ἐνάντια στούς ἐχθρούς μας, κι' οὔτε νά δείχνωμε στόν Θεό τόν τρόπο πού θά μᾶς βοηθήση.Εἴπες σ' ἐκεῖνον τό ζήτημά σου, εἶπες αὐτά πού ἕπαθες; Μήν τοῦ λές πιά καί τό πῶς να σε βοηθήση, γιατί ἐκεῖνος γνωρίζει ἀκριβῶς τό συμφέρον σου. Πρέπει νά τ' ἀφήνωμε αὐτά καί νά παρακαλοῦμε μόνο ὅπως ὁ τελώνης πού ἕλεγε · Θεέ μου, σπλαχνίσου με τόν ἁμαρτωλό' κι' αὐτός ξέρει μετά πῶς θά μᾶς βοηθήση.Διότι , Ζητᾶτε πρῶτα, λέει , τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, κι' ὅλα αὐτά θά σᾶς δοθοῦν μαζί. Ἔτσι λοιπόν, ἁγαπητοί , ἂς σκεπτόμαστε μέ πόνο καί ταπείνωση, ἂς χτυπᾶμε τό στῆθος μας σάν τόν τελώνη, καί θά πετύχωμε ἐκεῖνα πού ζητᾶμε' ἀλλά ὅταν προσευχόμαστε γεμάτοι θυμό καί ὀργή, εἴμαστε ἀπέναντι στόν Θεό συχαμεροί καί μισητοί. Ἂς νοιώσωμε συντριβή τή σκέψη μας κι' ἂς ταπεινώσωμε τίς ψυχές μας, κι' ἂς προσευχόμαστε καί γιά τούς ἑαυτούς μας καί γιά ἐκείνους πού μᾶς λύπησαν.


ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
      ΟΜΙΛΙΑ [ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ , Δ' ] 
ΠΗΓΗ : ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΓΑ 
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου