ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 6:30-9:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 1:00
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 5:30-7:00 ΜΜ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 -01:00

24 Φεβρουαρίου 2018

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 25 Φεβρουαρίου 2018 (Της Ορθοδοξίας)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα(῾Εβρ. ια´ 24-26, 32-40)

Αδελφοί, πίστει Μωυσής μέγας γενόμενος ηρνήσατο λέγεσθαι υιός θυγατρός Φαραώ, μάλλον ελόμενος συγκακουχείσθαι τώ λαώ του Θεού ή πρόσκαιρον έχειν αμαρτίας απόλαυσιν, μείζονα πλούτον ηγησάμενος των Αιγύπτου θησαυρών τον ονειδισμόν του Χριστού· απέβλεπε γάρ εις την μισθαποδοσίαν.

Καί τι έτι λέγω; ᾿Επιλείψει γάρ με διηγούμενον ο χρόνος περί Γεδεών, Βαράκ τε και Σαμψών και ᾿Ιεφθάε, Δαυΐδ τε και Σαμουήλ και των προφητών, οί διά πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, ειργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμιν πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγενήθησαν ισχυροί εν πολέμω, παρεμβολάς έκλιναν αλλοτρίων·


έλαβον γυναίκες εξ αναστάσεως τους νεκρούς αυτών· άλλοι δε ετυμπανίσθησαν, ου προσδεξάμενοι την απολύτρωσιν, ίνα κρείττονος αναστάσεως τύχωσιν· έτεροι δε εμπαιγμών και μαστίγων πείραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής· ελιθάσθησαν, επρίσθησαν, επειράσθησαν, εν φόνω μαχαίρας απέθανον, περιή-λθον εν μηλωταίς, εν αιγείοις δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ών ουκ ήν άξιος ο κόσμος, εν ερημίαις πλανώμενοι και όρεσι και σπηλαίοις και ταίς οπαίς της γής.
Καί ούτοι πάντες μαρτυρηθέντες διά της πίστεως ουκ εκομίσαντο την επαγγελίαν, του Θεού περί ημών κρείττόν τι προβλεψαμένου, ίνα μη χωρίς ημών τελειωθώσι.

Απόδοση
Αδελφοί, με την πίστη ο Μωυσής, όταν πιά μεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται γιός της κόρης του Φαραώ· προτίμησε να υποφέρει μαζί με τον λαό του Θεού, παρά ν’ απολαμβάνει την πρόσκαιρη αμαρτωλή ζωή. Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον εξευτελισμό, σαν εκείνον που υπέφερε ο Χριστός, γιατί απέβλεπε στην ανταπόδοση. Χρειάζεται να συνεχίσω; Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψών, τον ᾿Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων· έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα· γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους, κι άλλοι βασανίστηκαν ώς τον θάνατο, χωρίς να δεχτούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν ν’ αναστηθούν σε μιά καλύτερη ζωή. ῎Αλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν με στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες - ο κόσμος δεν ήταν άξιος να ᾿χει τέτοιους ανθρώπους - πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γής.
῞Ολοι οι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτός είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μάς, έτσι ώστε να μη φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς.

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα(᾿Ιω. α´ 44-52)
Τώ καιρώ εκείνω ηθέλησεν ο ᾿Ιησούς εξελθείν εις την Γαλιλαίαν· και ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτώ· ακολούθει μοι. ῏Ην δε ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ της πόλεως ᾿Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει αυτώ· όν έγραψε Μωυσής εν τώ νόμω και οι προφήται, ευρήκαμεν, ᾿Ιησούν τον υιόν του ᾿Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ. Και είπεν αυτώ Ναθαναήλ· εκ Ναζαρέτ δύναταί τι αγαθόν είναι; λέγει αυτώ Φίλιππος· έρχου και ίδε.
Είδεν ο ᾿Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον πρός αυτόν και λέγει περί αυτού· ίδε αληθώς ᾿Ισραηλίτης, εν ώ δόλος ουκ έστι. Λέγει αυτώ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησούς και είπεν αυτώ· πρό του σε Φίλιππον φωνήσαι, όντα υπό την συκήν είδόν σε. ᾿Απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτώ· ραββί, σύ εί ο υιός του Θεού, σύ εί ο βασιλεύς του ᾿Ισραήλ. ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησούς και είπεν αυτώ· ότι είπόν σοι, είδόν σε υποκάτω της συκής, πιστεύεις; Μείζω τούτων όψει. Και λέγει αυτώ· ᾿Αμήν αμήν λέγω υμίν, απ᾿ άρτι όψεσθε τον ουρανόν ανεωγότα, και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον υιόν του ανθρώπου.

Απόδοση:Τόν καιρό εκείνο ο ᾿Ιησούς αποφάσισε να πάει στη Γαλιλαία. Βρίσκει τότε τον Φίλιππο και του λέει· «῎Ελα μαζί μου». ῾Ο Φίλιππος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά, την πατρίδα του ᾿Ανδρέα και του Πέτρου. Βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέει· «Αυτόν που προανήγγειλε ο Μωυσής στον νόμο και οι προφήτες, τον βρήκαμε· είναι ο ᾿Ιησούς, ο γιός του ᾿Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ». «Μπορεί από τη Ναζαρέτ να βγεί τίποτα καλό;» τον ρώτησε ο Ναθαναήλ. «῎Ελα και δές μόνος σου», του λέει ο Φίλιππος.
῾Ο ᾿Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να πλησιάζει και λέει γι’ αυτόν· «Νά ένας γνήσιος ᾿Ισραηλίτης, χωρίς δόλο μέσα του». «᾿Από που με ξέρεις;» τον ρωτάει ο Ναθαναήλ. Κι ο ᾿Ιησούς του απάντησε· «Προτού σου πεί ο Φίλιππος να ᾿ρθείς, σε είδα που ήσουν κάτω απ’ τη συκιά». Τότε ο Ναθαναήλ του είπε· «Διδάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του ᾿Ισραήλ». Κι ο ᾿Ιησούς του αποκρίθηκε· «᾿Επειδή σου είπα πως σε είδα κάτω από τη συκιά, γι’ αυτό πιστεύεις; Θα δείς μεγαλύτερα πράγματα απ’ αυτά». Και του λέει· «Σάς βεβαιώνω ότι σύντομα θα δείτε να έχει ανοίξει ο ουρανός, και οι άγγελοι του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ᾿Ανθρώπου».

Πηγή: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου