ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 6:30-9:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 1:00

26 Σεπτεμβρίου 2020

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβᾶκος: Ὅσοι θέλετε τά παιδιά σας νά γίνουν καλοί ἄνθρωποι

Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν

Πολλοί ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι φυσικό στόν ἄνθρωπο νά γίνει καλός ἤ κακός, ἀλλά ἀπατῶνται, διότι τό νά πεῖ κανείς ὅτι τό κακό εἶναι φυσικό, εἶναι βλασφημία κατά τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. 

Ὅσα ἔπλασε ὁ Θεός εἶναι πολύ καλά. Ἡ ἀρετή εἶναι φυσικό στόν ἄνθρωπο· ἡ κακία εἶναι παρά φύση. Ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσή Του...

Γιατί λοιπόν ὁ ἄνθρωπος, ἐνῶ εἶναι φυσική ἡ ἀρετή, ἐνῶ μπορεῖ νά γίνει καλός, δέν γίνεται;

Ἡ αἰτία προέρχεται ἀπό τήν ἀμέλεια τῶν γονέων

καί τή λίγη φροντίδα πού ἔχουν γιά τήν ἀνατροφή καί ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν τους. 

Ἄν οἱ γονεῖς παιδαγωγήσουν τά παιδιά τους μέ μεγάλη προσοχή καί

ἐπιμέλεια, δέν μπορεῖ παρά νά γίνουν καλοί ἄνθρωποι.

Πρέπει ὅμως κοντά στήν ἀνατροφή καί τήν παιδεία νά δείχνουν πρῶτα οἱ ἴδιοι τό δικό τους καλό παράδειγμα. Ἐκεῖνα δηλαδή πού συμβουλεύουν τά παιδιά τους νά τά κάνουν πρῶτα αὐτοί, διότι ἄν οἱ γονεῖς συμβουλεύουν τά παιδιά τους καί οἱ ἴδιοι δέν κάνουν αὐτά πού συμβουλεύουν, τά παιδιά τους δέν ὠφελοῦνται καθόλου...

Ἐκτός ἀπό τό καλό παράδειγμα, ἔχουν καθῆκον οἱ γονεῖς νά ἐκπαιδεύουν τά παιδιά τους ἀπό αὐτή ἀκόμη τή βρεφική ἡλικία. Νά τά διδάσκουν τόν φόβο τοῦ Θεοῦ, νά τούς κόβουν τίς κακές ὁρμές καί ἐλαττώματα πού παρουσιάζονται, νά μή τά κολακεύουν καί τούς κάνουν τά κακά θελήματα καί τίς ὀρέξεις.

Στό ἄγραφο χαρτί ὅ,τι γράμματα γράψεις, θά μείνουν ἀνεξάλειπτα. Καί τό μικρό παιδί, ὅ,τι μάθει καί διδαχτεῖ ἀπό μικρό, αὐτό θά μείνει ἀνεξάλειπτο καί ὅταν γεράσει. Στή μικρή καί τρυφερή ἡλικία δίδαξε, νουθέτησε τό παιδί σου, ὥστε ὅταν γεράσει νά θυμᾶται τή διδασκαλία.

Σ’ ἐκεῖνες τίς πράξεις πού συνήθισε κανείς ἀπό τήν παιδική ἡλικία, σ’αὐτές εὐχαριστιέται καί ὅταν γεράσει, εἴτε καλές εἶναι εἴτε κακές. Μάλιστα ἡ κακία, ὅταν ἀπό μικρός συνηθίσει κανείς, ὅταν μεγαλώσει τριπλασιάζεται.

Ὅσοι, λοιπόν, θέλετε τά παιδιά σας νά γίνουν καλοί ἄνθρωποι καί νά εὐφρανθεῖτε μέ τήν πρόοδό τους, νά τά συνηθίσετε ἀπό μικρά στήν εὐσέβεια. Ἄν φροντίζετε μόνο πῶς νά πλουτίσετε τά παιδιά σας καί νά τούς ἀφήσετε κληρονομιά καί δέν φροντίζετε γιά τήν ἀνατροφή τους, κι ἐσεῖς εἶστε δυστυχεῖς καί τά παιδιά σας θά ἀποβοῦν μιά μέρα δυστυχή καί ἐπιβλαβή στόν ἑαυτό τους καί στήν κοινωνία.

(Περιοδ. «Ὅσιος Φιλόθεος τῆς Πάρου», Ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, ἀρ. 29, σ. 37)

Πηγή: Περιοδικό Π.Ε.Φ.Ι.Π ΤΕΥΧΟΣ 167/2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου