28 Φεβρουαρίου 2021

9ο Ψηφιακό Αρχονταρίκι με τον Γέροντα Δωρόθεο

 

Παρακολουθήστε πατώντας στο βίντεο παραπάνω το σημερινό Ψηφιακό Αρχονταρίκι με τον Γέροντα Δωρόθεο!

Σήμερα Κυριακή και ώρα 20:30 μ.μ

Μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/iyNPLsg1Cu2Y916L9

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος – Συμβουλὲς πρὸς τὸν σύζυγον

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Νὰ τῆς λές: ἀπὸ ὅλα τὴ δική σου ἀγάπη προτιμῶ καὶ τίποτε δὲν μοῦ εἶναι τόσο βασανιστικὸ ἡ δυσάρεστο, ὅσο τὸ νὰ βρεθῶ κάποτε σὲ διάσταση μαζί σου. Κι ἂν ὅλα χρειασθεῖ νὰ τὰ χάσω, κι ἂν γίνω φτωχότερος ἀπὸ τὸν Ἴρο, κι ἂν βρεθῶ στοὺς ἐσχάτους κινδύνους, ὁ,τιδήποτε κι ἂν πάθω, ὅλα μοῦ εἶναι ἀνεκτὰ καὶ ὑποφερτά, ὅσο ἐσὺ μοῦ εἶσαι καλά. Καὶ τὰ παιδιὰ τότε θὰ μοῦ εἶναι περιπόθητα, ἐφόσον ἐσὺ μᾶς συμπαθεῖς…

27 Φεβρουαρίου 2021

Γέροντος Δωροθέου: «Πάτερ, ἥμαρτον…»

μελέτη στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΛΟΥΚΑ ( ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ) 

Τρία πρόσωπα σκιαγραφοῦνται στήν παραβολή τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ: ὁ Ἄσωτος υἱός, ὁ πρεσβύτερος υἱός ὁ ὁποῖος δέν γνωρίζει ὅτι εἶναι ἄσωτος καί ὁ Πατέρας. Ὅλα ὅμως τά διαπερνᾶ ἡ μορφή τοῦ Πατέρα. 

Ἀπό μικρά μᾶς μάθανε νά λέμε τό «Πάτερ ἡμῶν». Τό ἀπαγγέλαμε ἀκόμα κι ἄν δέν καταλαβαίναμε πλήρως τήν ἔννοια τῶν λόγων. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς δίδαξε τήν μικρή αὐτή προσευχή. Ὁ Πατέρας εἶναι στά χείλη μας ἀπό τά μικράτα μας.

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Φεβρουαρίου 2021 (Ασώτου)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα (Α´ Κορ. στ´ 12-20)

Αδελφοί, πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. Τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. Τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ῎Αρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; Μὴ γένοιτο.

Δοξαστικὸ Αἴνων Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, ψάλλουν οἱ Πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κελλιοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

 

Οἱ Πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κελλιοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σκήτης Κουτλουμουσίου, ψάλλουν τὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου «Πάτερ ἀγαθέ...», μέλος τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου, Ἦχος πλάγιος τοῦ δευτέρου.

«Πάτερ ἀγαθέ, ἐμακρύνθην ἀπὸ σοῦ μὴ ἐγκαταλίπῃς με, μηδὲ ἀχρεῖον δείξῃς τῆς βασιλείας σου· ὁ ἐχθρὸς ὁ παμπόνηρος ἐγύμνωσέ με, καὶ ᾖρέ μου τὸν πλοῦτον· τῆς ψυχῆς τὰ χαρίσματα ἀσώτως διεσκόρπισα, ἀναστὰς οὖν, ἐπιστρέψας πρὸς σὲ ἐκβοῶ· Ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου, ὁ δι' ἐμὲ ἐν Σταυρῷ τὰς ἀχράντους σου χεῖρας ἁπλώσας, ἵνα τοῦ δεινοῦ θηρὸς ἀφαρπάσῃς με, καὶ τὴν πρώτην καταστολὴν ἐπενδύσῃς με, ὡς μόνος πολυέλεος.

Απόδοση στη νεοελληνική:

«Αναμνήσεις από τον όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη»

Νικόλαος Μπαλδιμτσής, ιατρός*

Τον όσιο Γέροντα Εφραίμ τον γνώρισα το έτος 1974. Ήμουν τότε τεταρτοετής φοιτητής Ιατρικής. Από τότε πήγαινα τακτικά προσφέροντας στον Γέροντα τις ιατρικές μου υπηρεσίες σχεδόν μέχρι την κοίμησή του.

Ο Γέροντας, όταν τον πρωτογνώρισα, ζούσε μόνος του. Είχαν «κοιμηθεί» και ο Γέροντάς του και οι υπόλοιποι πατέρες μεταξύ των οποίων και ο πατέρας του ο οποίος είχε γίνει μοναχός. Τα γένια του και τα μαλλιά του ήταν ήδη λευκά. Το πρόσωπό του όμως νεανικό και το βλέμμα του διεισδυτικό και ταυτόχρονα πατρικό. Με κράτησε στο κελί του για λίγες μέρες. Η φιλοξενία του ήταν πλούσια αν λάβουμε υπόψιν ότι ακόμα και το γάλα εβαπορέ που πρόσφερε το είχε αγοράσει από τη Δάφνη και το είχε κουβαλήσει με τον τορβά στην πλάτη από την παραλία

Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης | Αυτοβιογραφία

 

Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης διηγείται την πορεία της ζωής του στο Άγιον Όρος. 

Παράλληλα, παρουσιάζεται εκλεκτό φωτογραφικό υλικό από την ζωή του Οσίου γέροντος.

Πηγή: Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποτάμου

26 Φεβρουαρίου 2021

Οι Δρόμοι της Μετάνοιας-ἡ προσευχή.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Πέμπτος δρόμος μετάνοιας  

Ἔχεις κι ἕναν πέμπτο δρόμο μετάνοιας, εὔκολο κι αὐτόν, μέ τόν ὁποῖο μπορεῖς ν’ ἀπαλλαγεῖς ἀπό τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν. Εἶναι ἡ προσευχή.

Κάθε ὥρα νά προσεύχεσαι. Μήν ἀποκάμεις. Μήν ἀμελήσεις. Μή σταματήσεις νά ἐπικαλεῖσαι τή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Κι Ἐκεῖνος, ἄν ἐπιμένεις, δέν θά σέ παραβλέψει, ἀλλά τίς ἁμαρτίες σου θά συγχωρήσει καί ὅ,τι Τοῦ ζητήσεις θά σοῦ δώσει. Ἄν σέ εἰσακούσει, εὐχαρίστησέ Τον καί συνέχισε νά προσεύχεσαι. Ἄν πάλι δέν σέ εἰσακούσει, ὄχι μόνο νά μήν ἀπελπίζεσαι, ἀλλά καί πιό ἐπίμονα νά Τόν παρακαλᾶς. Μή λές, «πολλές προσευχές ἔκανα καί τίποτα δέν ἔγινε», γιατί κι αὐτό γιά τό συμφέρον σου γίνεται. Ἐπειδή δηλαδή ὁ

Υπάρχουν σήμερα πραγματικοί χριστιανοί;

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Υπάρχουν υπάρχουν πολλοί. Eάν δεν υπήρχαν ο λαμπερός ήλιος θα έσβηνε. Αλιώτικα προς τί θα φώτιζε τόσο πολύτιμο καντήλι σ' ένα θηριοτροφείο; θα χρειαζόμουν πολύ χαρτί για να γράψω τα θαυμάσια παραδείγματα των πραγματικών χριστιανών που συνάντησα στη ζωή μου. Και σ' εσένα πολύς χρόνος να τα διαβάσεις και να γλυκαίνεις την ψυχή σου. Προς το παρόν κοίταξε τον εαυτό σου σε αυτό το ένα παράδειγμα:

Είχαμε πάει το προηγούμενο καλοκαίρι στη Μάτσβα. Σε ένα μικρό σταθμό περιμέναμε το τρένο. Παρατήρησα μία γριά χωριάτισσα

Αγία Φωτεινή η Μεγαλομάρτυς η Σαμαρείτιδα

 

Ῥίπτουσι τὴν σὴν Σαμαρεῖτιν εἰς φρέαρ,
Τὴν εἰς φρέαρ σοι συλλαλήσασαν Λόγε.

Η Αγία Μεγαλομάρτυς Φωτεινή καταγόταν από την Σαμαρειτική πόλη Σιχάρ . Τις πρώτες πληροφορίες για την Αγία τις βρίσκουμε στο Δ΄ κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου (Δ’ 1 – 38).

Κάθε μεσημέρι πήγαινε έξω από την πόλη, στο πηγάδι το λεγόμενο του Ιακώβ, και εγέμιζε την στάμνα της. Εκεί, μια ημέρα, συνάντησε τον Ιησού Χριστό, ο Οποίος εφανέρωσε σ’ αυτήν όλη τη ζωή της. Ο Κύριος είπε στην Αγία, ότι Αυτός είναι « τό ὕδωρ τό ζῶν», δηλαδή η αστείρευτη πηγή του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το «πνευματικό ὕδωρ» έδωσε ο Κύριος στη

25 Φεβρουαρίου 2021

Ο Ψαλμός εξάγει δάκρυ και από πέτρινη καρδιά...

 Μέγας Βασίλειος

Το βιβλίο των Ψαλμών του Δαβίδ και τα παλαιά τραύματα των ψυχών θεραπεύει και στο νεοτραυματισθέντα αποδίδει γρήγορα την θεραπεία∙ και τον άρρωστο περιποιείται και το υγειές προφυλάσσει και γενικώς ξεριζώνει, όσο είναι δυνατό, τα πάθη, τα οποία κατατυραννούν ποικιλοτρόπως στη ζωή τις ψυχές των ανθρώπων∙ και τούτο με κάποια μελωδική ψυχαγωγία και ευχαρίστηση που γεννά αγνή σκέψη. 

Η πραγματική ερμηνεία του «ανοίγματος του Τριωδίου»


του Δημητρίου Παναγοπούλου

Πολύς λόγος γίνεται κάθε χρόνο κατά τις ημέρες που ανοίγει το Τριώδιο, τόσο από τους λεγόμενους πιστούς, όσο και από τους άπιστους, τους αδιάφορους, και μάλιστα κυρίως από αυτούς.

Υπάρχει όμως μία παρανόηση αναφορικά με το τι ερμηνεία έχουν οι λέξεις «ανοίγει το Τριώδιο».

Ἡ δύναμη τοῦ κομποσχοινιοῦ

Κάποτε ἕνας ἀδελφός, ὅταν βρισκόμασταν στὴν Ν. Σκήτη, περιέπεσε σ' ἕνα ἀμφίβολο λογισμό: «Προσευχόμαστε, ἀγρυπνοῦμε..., ὡραία αὐτά. Ὅμως κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο βοηθοῦμε καὶ τοὺς ἄλλους ἢ μόνον τὸν ἑαυτό μας;». Ἐνῶ ἑτοιμαζόταν νὰ ἐξομολογηθεῖ αὐτὸν τὸν λογισμὸ στὸν Γέροντα, τὸν πρόλαβε ὁ δεύτερος καὶ μὲ πρόσωπο ποὺ φαινόταν βαθιὰ συγκινημένο, λέγει στὸν ἀδελφό. Απόψε παιδί μου, ὁ Θεός μού ἔδειξε τὸ ἕξης φοβερὸ θέαμα: Ἐνῶ προσευχόμουν, γιὰ μία στιγμή μού φάνηκε ὅτι βρισκόμουν σὲ μία πολὺ μεγάλη τράπεζα.

Τέσσερα ακαταμάχητα όπλα (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος)

 

Ο σατανάς είναι ο μισόκαλος εχθρός, ο παμπόνηρος και παγκάκιστος, που μέρα και νύχτα, κάθε ώρα και στιγμή, μας πολεμάει, μας στεναχωρεί και μας πειράζει. Και άλλοτε σαν πνευματικός σου πατέρας σε είχα συμβουλέψει πως να αποφεύγεις τις πολύπλοκες παγίδες του και να φυλάγεσαι από τα πυρωμένα βέλη του.

Τώρα σε συμβουλεύω να μεταχειρισθείς τέσσερα όπλα ακαταμάχητα. Με αυτά τα όπλα, αν βέβαια τα χρησιμοποιήσεις με

Οι άγιοι της ημέρας

 

Των Αγίων Ταρασίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρου του εν Δριζιπάρω, Ρηγίνου Επισκόπου Σκοπέλων κ.ά.
Ἄκλειστος ὅρμος Ταράσιον λαμβάνει,

Κόσμου ταραχῆς, καὶ ζάλης σεσωσμένον. Εἰκάδι ἐκ ταράχοιο Ταράσιος ἔπτατο πέμπτῃ.

Ο Άγιος Ταράσιος γεννήθηκε, ανατράφηκε και εκπαιδεύθηκε στην

24 Φεβρουαρίου 2021

Εὕρεσις Τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννη

 

Ὅταν ἀποκεφαλίσθηκε ἀπὸ τὸν Ἡρώδη, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἡ τίμια κεφαλὴ αὐτοῦ τοποθετήθηκε μέσα σὲ ἀγγεῖο ἀπὸ ὄστρακο καὶ κρύφθηκε στὴν οἰκία τοῦ Ἡρώδη.

Μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης φανερώθηκε στὸ ὄνειρο δύο μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀναχωρήσει γιὰ τὰ Ἱεροσόλυμα μὲ σκοπὸ νὰ προσκυνήσουν τὸν τάφο τοῦ Κυρίου, ἀγγέλλοντας σὲ αὐτούς, ποῦ βρίσκεται ἡ τίμια κεφαλή του. 

Καὶ ἐκεῖνοι, ἀφοῦ τὴν βρῆκαν, τὴν εἶχαν μὲ τιμές. Ἀπὸ αὐτοὺς τὴν παρέλαβε κάποιος κεραμεὺς καὶ τὴν μετέφερε στὴν πόλη τῶν

23 Φεβρουαρίου 2021

Για τους 5 λόγους που πρέπει να εκκλησιάζονται οι Χριστιανοί

 

Γι’ αυτό κι εγώ μέσα από την αγάπη που τρέφω για σας, αποφάσισα να υποδείξω σ’ αυτόν το λόγο αυτά:

Αδελφοί μου χριστιανοί, θα πρέπει για πέντε λόγους να πηγαίνουμε στο Ναό του Θεού, στην Εκκλησία του Χριστού:

α) από ανάγκη,

 β) από επιθυμία, 

γ) συνεχώς, 

δ) με καθαρότητα, και 

ε) από ιερό χρέος.

Λόγος Α΄.Από ανάγκη

Κατά πρώτον πρέπει να πηγαίνουμε από ανάγκη. Διότι, όπως οι πεινασμένοι και οι διψασμένοι έχουν ανάγκη να πηγαίνουν στο τραπέζι και στη βρύση για να χορτάσουν από φαγητό και νερό και να ικανοποιήσουν την πείνα και τη δίψα τους, έτσι κι εμείς οι

Το μυστήριον της μετανοίας (Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου)

 

Ευλογημένα μου παιδιά, 

Όπως γνωρίζουμε ο καλός μας Θεός μας χάρισε το Μέγα Μυστήριον, της Ιεράς Εξομολογήσεως, αυτό το Ιερόν Βαπτιστήριον, εις το οποίον πλένεται ο άνθρωπος ψυχικά και γίνεται ολόλευκος, καινούριος κατά Χριστόν άνθρωπος.

Πόση ευχαριστία πρέπει να προσφέρουμε στον Θεό συνεχώς γι’ αυτό το μεγάλο καλό, που μας άφησε! Δηλαδή μας άφησε την καρδιά Του ανοιχτή, οσάκις θελήσουμε να καθαρισθούμε, να εισερχώμεθα άνετα. 

Όσο και να αμαρτήση ο άνθρωπος, όσο και να κυλισθή στην

Οι Δρόμοι της Μετάνοιας- ἡ ἐλεημοσύνη

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Τέταρτος δρόμος μετάνοιας

Ἄς ἔρθουμε τώρα σ ἕναν τέταρτο δρόμο. Εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν.

«Μεγάλο πρᾶγμα εἶναι ὁ ἄνθρωπος· μά πιό μεγάλο καί πολύτιμο πρᾶγμα εἶναι ὁ ἐλεήμων ἄνθρωπος», φωνάζει ὁ Σολομῶν (Παροιμ. 20, 6). Μεγάλα εἶναι τά φτερά τῆς ἐλεημοσύνης. Σκίζει τόν ἀέρα, περνάει τή σελήνη, ἀφήνει πίσω της τόν ἥλιο καί φτάνει στά

Όσο πιο εξελιγμένη είναι η τεχνολογία των ανθρώπων , τόσο πιο αποτελεσματικός είναι ο διωγμός

Γέροντας Ιουστίνος Πίρβου

Σκοπός της παγκόσμιας διακυβέρνησης, τούτη την ώρα, δεν είναι άλλος από την διάλυση του ανθρώπου και τη διάλυση της επαφής μεταξύ των ανθρώπων.

Εάν κάποια πολιτικά συστήματα καθυποτάσσουν τα δικαιώματα των ανθρώπων, αυτό το δικτατορικό ηλεκτρονικό σύστημα θα βάλει σε ζυγό την ψυχή, θα καταδυναστεύει τη σκέψη του ανθρώπου. Κάποιοι θέλουν να γίνουμε μόνο νούμερα, όπως οι κρατούμενοι. Προσπαθούν να διαλύσουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι μια προσπάθεια να γίνει η

Τί είναι ο ανθρώπινος νους χωρίς τον Χριστό; (Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς)

Χωρίζεται ο άνθρωπος από τον Χριστό; Τότε χωρίζεται από την μοναδική λογική έννοια του «όντος» του, της ζωής του, της υπάρξεώς του. Χωριζόμενος ο άνθρωπος από τον Χριστό, χωρίζεται και από την μόνη λογική έννοια της ψυχής του, του «νοός» του, της συνειδήσεώς του, του θελήματός του, του σώματός του.

Τί είναι ο ανθρώπινος νους χωρίς τον Χριστό;

Είναι ένας μαρτυρικός, βασανιστικός θρήνος.

Τί είναι η ψυχή του ανθρώπου χωρίς τον Χριστό; Είναι ένα ομιλούμενο σκιάχτρο.

22 Φεβρουαρίου 2021

Παραμορφώνοντας τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ (Πρωτοπρ. Βασίλειος Γεωργόπουλος, Ἐπίκ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ)

Ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς διδαχῆς καί ἐμπειρίας σχετικά μέ τό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου εἶναι ἕνα φαινόμενο μόνιμο στήν ἱστορική πορεία τῆς Ἐκκλησίας. Μαρτυρεῖται ἤδη ἀπ’ αὐτά τά ἀποστολικά χρόνια (Ά. Ἰωαν. 22-26. Β ́ Ἰωάν, 7). Πλῆθος αἱρέσεων καί θεωριῶν ἄλλοτε εὐθέως καί ἄλλοτε συγκεκαλυμμένως ἐπιχείρησαν καί ἐπιχειροῦν μέχρι σήμερα νά παραχαράξουν ἤ καί νά ἀντικαταστήσουν τήν ἐκκλησιαστική αὐτοσυνειδησία καί τό ἐν Ἁγίω Πνεύματι φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας σχετικά μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἀπό τά μέσα

Κυθήρων Σεραφεὶμ: Ἡ στέρησις τοῦ συνταγματικοῦ δικαιώματος τῆς ἐλευθερίας τῆς Θείας Λατρείας μέ τόν ἀποκλεισμόν τοῦ Λαοῦ ἀπό τήν λατρευτικήν συμμετοχήν θά ἔχῃ ἀπρόβλεπτες συνέπειες

 

Ἐγκύκλιος Τριωδίου Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφεὶμ

«Φαρισαίου φύγωμεν ὑψηγορίαν, καί τελώνου μάθωμεν τό ταπεινόν ἐν στεναγμοῖς…»


Aγαπητοί μου Aδελφοί καί Συλλειτουργοί,

Aδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!

Εὐλογημένη, εἰρηνική κατά Θεόν, χαριτοφόρα καί πλούσια σέ πνευματική καρποφορία ἡ ἱερή καί κατανυκτική περίοδος τοῦ Ἱεροῦ

ΤΡΙΩΔΙΟ, τό ἄγνωστο καί παραμελημένο βιβλίο!

π. Αλεξάνδρου Σμέμαν

Η Μεγάλη Σαρακοστή έχει ένα εντελώς δικό της λειτουργικό βιβλίο, το Τριώδιο. Το Τριώδιο περιλαμβάνει ύμνους και βιβλικά αναγνώσματα για την κάθε μέρα της περιόδου αυτής που αρχίζει με την Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου και τελειώνει με τον Εσπερινό του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου. Οι ύμνοι του Τριωδίου συντάχτηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους, αφού σταμάτησαν να υπάρχουν κατηχούμενοι (δηλαδή σταμάτησε το βάφτισμα των ενηλίκων και η απαραίτητη προετοιμασία τους γι’ αυτό). Έτσι η έμφαση των ύμνων δεν είναι στο Βάφτισμα αλλά στη μετάνοια.

21 Φεβρουαρίου 2021

Μετάνοια: πορεία ἀπό τό κατ’ εἰκόνα στό καθ’ ὁμοίωση


Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἀναστασίου, Προη­γου­μέ­νου Ἱερᾶς Μονῆς 
Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου

Ἀναφερθήκαμε στό προηγούμενο κείμενό μας στήν ἐπιτακτική ἀνάγκη τῆς βαθειᾶς, ὑπαρξιακῶς βιουμένης μετανοίας σέ αὐτή τήν τόσο κρίσιμη περίοδο πού διανύουμε.

Μετάνοια εἶναι τό «κλειδί», τό «φάρμακο» ἐκεῖνο διά τοῦ ὁποίου ἐπέρχεται ἡ ἐξυγίανση, ἡ κάθαρση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά πάθη καί ἡ

8ο Ψηφιακό Αρχονταρίκι με τον Γέροντα Δωρόθεο: Η Μετάνοια ως Πράξη Αγάπης στο Χριστό

 

Παρακολουθήστε την διαδικτυακή ομιλία του Γέροντος Δωροθέου πατώντας στο  παραπάνω βίντεο.

Σήμερα Κυριακή και ώρα 20:30 μμ

Για ερωτήσεις συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/vPCzfbiJgi9YLDBs5

Οι Δρόμοι της Μετάνοιας - Ὁ τελώνης καί ὁ Φαρισαῖος

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Τρίτος δρόμος μετάνοιας

Ἔχεις, ὅμως, καί τρίτο δρόμο μετάνοιας. Πολλούς δρόμους ἀναφέρω, γιά νά σοῦ κάνω, μέ τήν ποικιλία τους, πιό εὔκολη τή σωτηρία. Ποιός, λοιπόν, εἶναι τοῦτος ὁ τρίτος δρόμος;

Ἡ ταπεινοφροσύνη. Γίνε ταπεινός, καί θά ἐξαφανίσεις τίς πολλές σου ἁμαρτίες. Σοῦ τό ἀποδεικνύει ἡ Γραφή μέ τήν παραβολή τοῦ τελώνη καί τοῦ Φαρισαίου (Λουκ. 18, 10-14): Ἀνέβηκαν, λέει, ἕνας Φαρισαῖος κι ἕνας τελώνης στόν ναό, γιά νά προσευχηθοῦν. Καί ἄρχισε ὁ Φαρισαῖος ν’ ἀπαριθμεῖ μιά-μιά τίς ἀρετές του.

20 Φεβρουαρίου 2021

8ο Ψηφιακό Αρχονταρίκι

 

Την Κυριακή 21/2 και ώρα 20:30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί το 8ο Ψηφιακό  Αρχονταρίκι με τον Γέροντα Δωρόθεο.

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το αρχονταρίκι μέσω ΖΟΟΜ μπορείτε να κάνετε εγγραφή πατώντας ΕΔΩ
Μπορείτε να  παρακολουθήσετε το αρχονταρίκι και μέσω του YOUTUBE πατώντας  ΕΔΩ

Μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

Για πληροφορίες σχετικά με το Αρχονταρίκι μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail: gm3268@gmail.com
Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Γεωργίου Αύρας Καλαμπάκας

Γέροντος Δωροθέου: «Ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι τῶ ἁμαρτωλῶ»

 

μελέτη στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα

(ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)

Ὁ ἱερεύς πρίν προφέρει τό «εὐλογητός ὁ Θεός» καί ἀρχίσει ἡ ὅποια ἀκολουθία τῆς ἡμέρας στεκόμενος ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τράπεζας κάνει τρεῖς μετάνοιες καί λέγει καθ’ ἑαυτόν: «ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι τῶ ἁμαρτωλῶ καί ἐλέησόν με». Εἶναι ἐπειδή θέλει ἡ προσευχή του νά ἔχει μετάνοια καί ταπείνωση, ὅπως τοῦ τελώνη, γιατί μόνο ἔτσι μπορεῖ νά εἰσακουσθεῖ ἀπό τόν Θεό.

Ἡ παραβολή τοῦ Τελώνη καί τοῦ Φαρισαίου, ὅπως καί ἡ παραβολή τῶν δέκα παρθένων, εἶναι κάτι πού πρέπει νά τρομάζει τούς

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21-2-2021 (ΤΕΛΩΝΟΥ και ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Τιμόθεον Β΄ (γ΄10-15)

Τέκνον Τιμόθεε, σὺ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! Καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος.

Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται· πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ

Οι Δρόμοι της Μετάνοιας: Τό πένθος

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Δεύτερος δρόμος μετάνοιας

Ὑπάρχει, ὅμως, κι ἕνας ἄλλος δρόμος, τό πένθος. Οὔτε καί γι’ αὐτό χρειάζεται κόπος. Δέν σοῦ ζητάω νά ταξιδέψεις στά πέλαγα, νά φτάσεις σέ μακρινά λιμάνια, νά κάνεις ὁδοιπορία, νά ξοδέψεις χρήματα, νά παλέψεις μέ τ’ ἄγρια κύματα. Ἀλλά τί; Νά πενθήσεις γιά τήν ἁμαρτία. Καί ἀπό ποῦ ξέρω, θά μέ ρωτήσεις πάλι, πώς, ἄν πενθήσω, σβήνω τήν ἁμαρτία; Ἔχεις καί γι’ αὐτό ἀπόδειξη ἀπό τή Γραφή.Ἦταν ἕνας βασιλιᾶς

Το σχέδιο πίσω από τo lockdown … ΠΩΣ ΞΕΓΕΛΑΣ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

 

 Πώς οι κεντρικοί τραπεζίτες αποσύρουν το παλιό σύστημα του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος και φέρνουν ένα νέο, όπου κάθε οικονομική συναλλαγή θα είναι ηλεκτρονική και πλήρως ελεγχόμενη.

• Πώς θα μεταβεί ο πλανήτης στο νέο αυταρχικό σύστημα μετανθρωπισμού και οικονομικού ολοκληρωτισμού.

• Ποιοι θα είναι οι βασικοί πυλώνες του νέου συστήματος.

• Πώς γίνεται η συστηματική προσπάθεια να μην αποκαλυφθεί στον κόσμο το πώς αυτοί οι πυλώνες θα ενωθούν για να φτιάξουν το νέο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα υποταγής του ανθρώπου.

Η αμερικανίδα Catherine Austin Fitts, οικονομολόγος, πρώην

Ἁγία Σοφία Κωνσταντινούπολης. Ἕνα Ἀρχιτεκτονικό μέ Γεωπολιτικές Προεκτάσεις Μνημεῖο.

Το γραφεῑο Θεσσαλονίκης τῆς Ἐνωμένης Ρωμηοσύνης διοργανώνει διαδικτυακή ομιλία

τό Σάββατο 20 Φεβρουαρίου στίς 20:30

στο youtube

https://youtu.be/eF0uFm07bAE

Ἁγία Σοφία Κωνσταντινούπολης.

Ἕνα Ἀρχιτεκτονικό μέ Γεωπολιτικές Προεκτάσεις Μνημεῖο.

μέ τόν κ. Ἀβραάμ Κωστίδη  

Mπορεῖτε   να ὑποβάλλετε ἐρωτήσεις στον παρακάτω σύνδεσμο

https://forms.gle/VS59ubK816BG3NVg8

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Αγ. Λέων Επίσκοπος Κατάνης ο Θαυματουργός

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

Μια πλειάδα αγίων της αρχαίας Εκκλησίας προέρχεται από τη Δύση, η οποία την πρώτη μ. Χ. χιλιετία ήταν ορθόδοξη. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς ανήκουν στους μεγάλους Πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας. Ένας από αυτούς είναι και ο άγιος Λέων επίσκοπος Κατάνης, ο θαυματουργός.

Γεννήθηκε στην Ραβέννα της Ιταλίας περί το 700, από ευγενείς και ευσεβείς γονείς. Έζησε σε περιβάλλον ευλάβειας, όπου γαλουχήθηκε με την

Γέρων Εφραίμ Αριζόνας- Η ομολογία ενός κοριτσιού

Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ είπε με θαυμασμό σε ένα παιδάκι που αντέδρασε στις αντιχριστιανικές ιδέες του δασκάλου της μπροστά σε όλους τους συμμαθητές της "κορίτσι μου ,σου εύχομαι εάν ζήσεις και επί των ημερών σου έλθει ο αντίχριστος, σε θέλω λεβέντισσα, να ομολογήσεις Πίστη στο Χριστό ! 

(απόσπασμα από ομιλία του Αγίου Γέροντος με τίτλο "Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης για τα Ορθόδοξα Μοναστήρια")

19 Φεβρουαρίου 2021

Οι Δρόμοι της Μετάνοιας -Μέρος Πρώτον

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Πρώτος δρόμος μετάνοιας

Ἁμάρτησες; Δέν σοῦ ζητῶ τίποτ ἄλλο, παρά τοῦτο μόνο: “Μπές στήν ἐκκλησία καί πές μετανοημένος στόν Θεό τό “Ἁμάρτησα”. Γιατί εἶναι γραμμένο: «Λέγε πρῶτος ἐσύ τίς ἁμαρτίες σου, γιά νά δικαιωθεῖς» (Ἠσ. 43, 26). Πές τήν ἁμαρτία, γιά νά τήν ἐξαλείψεις. Δέν χρειάζονται γι’ αὐτό οὔτε κόπος, οὔτε πολλά λόγια, οὔτε ἔξοδα, οὔτε ἄλλο τίποτα παρόμοιο. Ἕνας λόγος μόνο: «Ἁμάρτησα».

Καί ἀπό ποῦ ξέρω, θά μέ ρωτήσεις, πώς, ἄν πῶ τήν ἁμαρτία μου, τή σβήνω; Σοῦ ἀπαντῶ: Στή Γραφή θά βρεῖς τόσο ἐκεῖνον πού τήν εἶπε καί τήν ἔσβησε, ὅσο κι ἐκεῖνον πού δέν τήν εἶπε καί καταδικάστηκε.

Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι

Αγιος Πορφύριος 

Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούνε στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουμε άγιοι κοντά στα παιδιά με την πραότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουμε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό κι αγάπη στα παιδιά. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφθεί, θα εξακοντίσει στα παιδιά την Χάρη. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό

18 Φεβρουαρίου 2021

Ὅπου βρεθῆς νὰ λὲς τὴν εὐχὴ

 

– Γέροντα, τί νὰ προσέξω περισσότερο; 

– Νὰ στρωθῆς, νὰ συμμαζευτῆς καί, ὅπου βρεθῆς, νὰ λὲς τὴν εὐχὴ μὲ τὸν νοῦ καὶ μὲ τὴν καρδιά σου, ζητώντας τὸ ἔλεος τοῦ Καλοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἑαυτό σου, γιὰ ὅλους τοὺς ζῶντες καὶ γιὰ ὅλους τοὺς κεκοιμημένους. Κι ὅταν κουράζεσαι ἀπὸ τὴν εὐχή, νὰ ψάλλης δυνατὰ τὸ ἀργὸ «Κύριε ἐλέησον» ἢ ἕνα τροπάριο. 

– Συνήθως, Γέροντα, λέω τὴν εὐχὴ μόνο στὸν ναό. 

Να τον παρακαλέσεις να μπεί στην καρδιά σου.

 

Ο Χριστός δέχεται τα εκατό, δέχεται και τα τριάντα, δέχεται και τα πέντα που θα του δώσεις.

Αν δεν μπορείς να τον θυμηθείς χίλιες φορές, εκατό φορές, πενήντα φορές την ημέρα, θυμήσου τον δέκα φορές και πες του με αγάπη: «Χριστέ μου!»

Όχι να τον παρακαλέσεις για την φτώχεια σου, για τη μάννα σου, για την αρρώστια σου, για την επιτυχία σου.

Όχι. Να τον παρακαλέσεις να μπεί στην καρδιά σου.

Καί ἄν εἶναι ἄδειο τό στασίδι μας στήν Ἐκκλησία, θά εἶναι καί ἄδεια ἡ θέση μας στόν οὐρανό.


Θα έρθει εποχή λέγει μια παράδοσις, που τρεις εκκλησίες θα μείνουν στην Ελλάδα: του Παναγίου τάφου, του μεγάλου Αθανασίου του Αθωνίτου στο Άγιο Όρος και της Εικοσιφοινίσσης στο Παγγαίο.

Μήν δικαιολογούμεθα, ὅτι δέν ἔχουμε χρόνο γιά νά πᾶμε στήν Ἐκκλησία. Δέν θέλουμε νά πᾶμε στήν Ἐκκλησία, διότι δέν εἴμαστε ἐρωτευμένοι μέ τό Χριστό, δέν εἴμαστε ἐρωτευμένοι μέ τήν Παναγία μας, δέν εἴμαστε ἐρωτευμένοι μέ τήν Ἐκκλησία. Ἄν εἴμασταν ἐρωτευμένοι, βουνά, θάλασσες καί λαγκάδια θά διασχίζαμε, γιά νά

Επίσκεψη της Θεοτόκου: Να μη φοβάσαι! Η νίκη θα είναι του Υιού μου! Ο κόσμος ανήκει στον Χριστό!

Νεομάρτυς Βαλέριος Γκαφένκου: 

«Ὁ ἅγιος τῶν κομμουνιστικών  φυλακῶν» (+18 Φεβρουαρίου 1952)

...Τα Χριστούγεννα ο Βαλέριος ήταν αρκετά ζωογονημένος. Τη νύχτα εκείνη των αγγελικών ψαλμωδιών συνέθετε τα θαυμάσια κάλαντα των κρατουμένων του Τίργου Όκνα. Εκείνη τη νύχτα των Χριστουγέννων δε θα την ξεχάσω ποτέ.

-Ιωάννη, εσύ είσαι ο καλύτερός μου φίλος, μου είπε. Αλλά τώρα δεν έρχομαι σαν φίλος σε σένα. Έρχομαι να σου ζητήσω μια συμβουλή, να σου κάνω υπακοή. Θέλεις να με ακούσεις;

-Σε ακούω, απάντησα, αλλά δεν ξέρω αν είμαι άξιος για την εμπιστοσύνη σου σε μένα.

Ο Βαλέριος έκλεισε τα μάτια και μου είπε ήρεμος:

Το Σαν Φρανσίσκο καταθέτει μήνυση για το άνοιγμα των σχολείων- ρεκόρ αυτοκτονιών από μαθητές σχολικής ηλικίας


SAN FRANSISCO- Ο αριθμός των παιδιών με αυτοκτονικές τάσεις έχει φτάσει σε υψηλό ρεκόρ και οι επαγγελματίες υγείας λένε ότι είναι σαφές ότι η παραμονή του κλεισίματος των δημόσιων σχολείων "συνιστά μία κρίση της ψυχικής υγείας μεταξύ των παιδιών σχολικής ηλικίας", σύμφωνα με μία αγωγή που κατάθεσε η πόλη την Πέμπτη, με σκοπό να πιέσει στο άνοιγμα των αιθουσών διδασκαλίας. 

Ο  εισαγγελέας της  πόλης του San Fransisco, στην Καλιφόρνια, Dennis Herrera, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έκανε το βήμα της μήνυσης

Ας ενδυναμωθούν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί για τη μάχη που βρίσκεται μπροστά μας!

 π. Σεραφείμ Ρόουζ

Ορθόδοξοι Χριστιανοί! Μείνετε σταθεροί στη χάρη που έχετε• ποτέ μην την αφήνετε να γίνει θέμα συνήθειας• ποτέ μην τη μετράτε μόνο με ανθρώπινα κριτήρια, ποτέ μην προσδοκάτε να είναι αυτή λογική ή κατανοητή σ’ αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τίποτα υψηλότερο από τα ανθρώπινα, ή που σκέφτονται να αποκτήσουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με κάποιον άλλο τρόπο από αυτόν που μας έχει παραδώσει η Ορθόδοξη Εκκλησία.

17 Φεβρουαρίου 2021

Γέροντος Δωροθέου: Κανείς δέν δικαιοῦται νά λέει ἐμένα κανείς δέν μ’ ἀγαπᾶ

Κανείς δέν δικαιοῦται νά λέει ἐμένα κανείς δέν μ’ ἀγαπᾶ. Ἀκόμη κι ἄν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σέ προδώσουν ὁ Χριστός σ’ ἀγαπᾶ. Ἀκόμη κι ὅταν ἐσύ ὁ ἴδιος σιχαίνεσαι τόν ἑαυτό σου, 

ὁ Χριστός σ’ ἀγαπᾶ. Δέν μπορεῖ νά κάνει ἀλλοιῶς, ἀφοῦ εἶναι ἀγάπη. Ζητάει μόνο νά τόν δεχθεῖς. Τόν διώχνεις καί δέν φεύγει. Τόν κλείνεις ἔξω ἀπό τήν πόρτα κι ὅταν μετά ἀπό ὦρες ξανανοίγεις εἶναι ἐκεῖ καί σέ περιμένει.

16 Φεβρουαρίου 2021

Προς τις κατακόμβες…

Toυ Νικολάου Μάννη, εκπαιδευτικού

Σε μια από τις τελευταίες συζητήσεις που είχαμε με τον πολύ αγαπητό, μακαριστό πλέον, π. Γεώργιο Μεταλληνό, μου είχε επισημάνει πως η εμφάνιση και αλματώδης ανάπτυξη του Μοναχισμού κατά τις αρχές του Δ΄ αιώνος, οφειλόταν στην αναγνώριση της Εκκλησίας από την Πολιτεία επί Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Οι Μοναχοί θέλησαν δηλαδή με την αναχώρησή τους να διαφυλάξουν την μυστηριακή ουσία της Εκκλησίας, η Οποία ανδρώθηκε στις Κατακόμβες και ποτίστηκε με τα αίματα των –  ανυπάκουων στους αντιχριστιανικούς νόμους της ειδωλολατρικής Πολιτείας – Μαρτύρων.

Διδαχές οσίου γέρο Παναή της Λύσης : Να ζούμε στη γη, αλλά ό νους μας να είναι στον ούρανόν…

μια αγιασμένη μορφή της σύγχρονης Κύπρου

«Τά σά εκ των σων σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Όλα είναι δικά του̇ και χαρίσματα και αρετές.

Είδαμε και σήμερα τον ήλιο. Είμαστε και σήμερα στη ζωή. Δόξα σοι ο Θεός! Σηκωθήκαμε από τον ύπνο, έχουμε τον αέρα, τον ήλιο, τ’ αγαθά του Θεού! Παρατείνεται και σήμερα η ζωή μας. Κάτι να κερδίσουμε πριν σχολάσει το πανηγύρι ̇ κάτι να ψωνίσουμε, κάτι να προσθέσουμε στον πλούτο την ψυχής μας. Και τι άλλο; Τη Βασιλεία του Θεού που βιάζεται. Όλα τ’ άλλα θα λογιστούν φθαρτά και πρόσκαιρα.

15 Φεβρουαρίου 2021

Ἐπιστολὴ Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφεὶμ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ τὰ νέα μέτρα περιορισμοῦ τῆς Λατρείας


Ἐν Κυθήροις τῇ 11ῃ Φεβρουαρίου 2021

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Συνοδικοὶ Σύνεδροι,

Εὐλογεῖτε·

Εὐσεβάστως προάγομαι μετὰ τὴν λῆψιν τοῦ ὑπ' ἀριθ.664/299/11-2-2021 Ὑμετέρου Ἐγκυκλίου Σημειώματος, δι' οὗ διεβιβάσθη ἠμῖν ἡ ὑπ' ἀριθ.9147/10.2.2021 Κ.Υ.Α. «περὶ προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικοὺς χώρους λατρείας διὰ τὴν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Coνid -19», νὰ ἀναφερθῶ εἰς τὰ ἐκ ταύτης ἀνακύπτοντα προβλήματα εἰς τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρωμα καὶ νὰ παρακαλέσω Ὑμᾶς διὰ τὰ κάτωθι:...

14 Φεβρουαρίου 2021

7ο Ψηφιακό Αρχονταρίκι με τον Γέροντα Δωρόθεο

 

Παρακολουθήστε την διαδικτυακή ομιλία του Γέροντος Δωροθέου πατώντας στο  παραπάνω βίντεο.

Σήμερα Κυριακή και ώρα 20:30 μμ

Για ερωτήσεις συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/RgW6fhH356gRxdTm8

Κύριε, ελέησέ μας, Κύριε, βοήθησέ μας! Κυριακή ΙΖ’ Ματθαίου – Χαναναίας

 

 Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας

Ευαγγελικά αναγνώσματα

Κύριός μας Ιησούς Χριστός μάς λέει: «Περιπατείτε έως το φως έχετε, ίνα μη σκοτία υμάς καταλάβη» (Ιω. 12:35). Ακόμα έχετε το φως του Χριστού, ακόμα έχετε τη δυνατότητα να πηγαίνετε στον ναό, να ακούτε τις εντολές, να ακούτε το Ευαγγέλιο. Να περπατάτε μέσα σ’ αυτό το φως. Γιατί, όταν έλθει ο θάνατος, το φως

13 Φεβρουαρίου 2021

7ο Ψηφιακό Αρχονταρίκι

 

Την Κυριακή 14/2 και ώρα 20:30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί το 7ο Ψηφιακό  Αρχονταρίκι με τον Γέροντα Δωρόθεο.

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το αρχονταρίκι μέσω ΖΟΟΜ μπορείτε να κάνετε εγγραφή πατώντας ΕΔΩ

Μπορείτε να  παρακολουθήσετε το αρχονταρίκι και μέσω του YOUTUBE πατώντας  ΕΔΩ

Μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/RgW6fhH356gRxdTm8

Για πληροφορίες σχετικά με το Αρχονταρίκι μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail:

gm3268@gmail.com

Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Γεωργίου Αύρας Καλαμπάκας

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14-2-2021 (Χαναναίας)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Κορινθίους Β΄ (στ΄ 16 – ζ΄1)

Ἀδελφοί, τίς συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; Ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ

Άγιοι Ακύλας και Πρίσκιλλα οι Απόστολοι


Οι Άγιοι Απόστολοι Ακύλας και Πρίσκιλλα ήταν ζευγάρι Ιουδαίων και καταγόταν από τον Πόντο. Κατοικούσαν στην Κόρινθο και εξασκούσαν το επάγγελμα του σκηνοποιού. Ήσαν δε άνθρωποι ενάρετοι και ευσεβείς.

Όταν ο απόστολος Παύλος, επισκέφθηκε την Κόρινθο, για να διδάξει την ορθόδοξη πίστη, το ζεύγος του προσέφερε θερμή φιλοξενία καθώς είχε εντυπωσιαστεί με το κήρυγμά του. Τόσο τους άγγιξε ο φλογερός και σωτήριος λόγος του απόστολου, ώστε αφού κατηχήθηκαν και βαπτίσθηκαν από αυτόν, αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν στις περιοδείες του ως βοηθοί του.

12 Φεβρουαρίου 2021

H στροφή όλων προς τον Χριστό σανίδα σωτηρίας για το Έθνος που κινδυνεύει

Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου
(...)‘Έλληνες αδελφοί, τά παθήματα ας μάς γίνουν μαθήματα. 
«Οταν oi αύτοκράτορες τοϋ Βυζαντίου Κωνσταντίνοι, Θεοδόσιοι, Λέοντες, Ίουστινιανοί, Ηράκλειοι, καί περισσότερον από αύτούς ό λαός καί ό κλήρος εύσεβοϋσαν, ήσαν ένωμένοι μέ τόν Θεό καί μεταξύ τους, μέ τήν καθαρή καί γνήσια αγάπη, ανθοϋσε ή βασιλεία τους, εστερεώνονταν καί ένικοϋσαν τούς εχθρούς τους, διότι είχαν μαζί τους τήν συμμαχία του Θεού, ό όποιος βοηθεϊ καί φυλάσσει τούς αγαπώντας Αυτόν καί όλους τούς άμαρτωλούς έξολοθρεύει. ’Αλλά καί στούς εσχάτους καιρούς, κατά τόν Τουρκικό, Βαλκανικό καί ’Ιταλικό πόλεμο, όταν οί «Ελληνες ήσαν όλοι ενωμένοι μέ τόν Θεό, έπετέλεσαν θαύματα. «Οσες φορές, όμως, απομακρύνονταν άπό τόν Θεό καί διΐσταντο μεταξύ τους, έξωλοθρεύονταν.

Ενστάσεις της Ρωσικής Εκκλησίας για το Sputnik-V - Η απάντηση για τα κύτταρα από έμβρυο


Κατά τη δημιουργία του εμβολίου Sputnik V, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν την κυτταρική σειρά HEK 293 (ανθρώπινο εμβρυϊκό νεφρό), στην οποία αντιτίθεται η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, το ίδιο όμως το εμβόλιο δεν περιέχει αυτή τη γραμμή, ανέφερε ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Γκαμαλέγια Βλαντίμιρ Γκούσχιν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Νωρίτερα, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία είχε αντιταχθεί στη χρήση εμβολίων, στη διάρκεια κατασκευής των οποίων χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα ανθρώπινων εμβρύων. Αυτή είναι, πρώτη απ’ όλες, η κυτταρική σειρά HEK 293, η οποία πάρθηκε το 1973 από ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρά.

Άγιος Παΐσιος: Θα διοργανώσουμε ένα συνεργείο προσευχής

Μην ξεχνάτε ότι περνούμε δύσκολους καιρούς και χρειάζεται πολλή προσευχή.

Να θυμάστε την μεγάλη ανάγκη που έχει ο κόσμος σήμερα και την μεγάλη απαίτηση που έχει ο Θεός από μας για προσευχή.

Να εύχεστε για την γενική εξωφρενική κατάσταση όλου του κόσμου, να λυπηθεί ο Χριστός τα πλάσματά Του, γιατί βαδίζουν στην καταστροφή. Να επέμβει θεϊκά στην εξωφρενική εποχή που ζούμε, γιατί ο κόσμος οδηγείται στην σύγχυση, στην τρελά και στο αδιέξοδο.

11 Φεβρουαρίου 2021

ΕΡΩ – Διαδικτυακή Ομιλία για τις Προφητείες του Αγ. Παισίου, Σάββατο 13-2-20 , στις 20.30

 

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη σᾶς προσκαλεῖ τό Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στίς 20:30 στη διαδικτυακή ὁμιλία στο στο youtube https://youtu.be/FpJyzNNuA5o

Ἁγιος Παΐσιος, Προφητείες και Προφητολογίες ,μέ τόν  κ. Ἁθανάσιο Ρακοβαλή 

Mπορεῖτε να ὑποβάλλετε ἐρωτήσεις στον παρακάτω σύνδεσμο

https://forms.gle/fTpzKge9KhhQ9xMY8

ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ZOOM 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82225679181

Meeting ID: 822 2567 9181


πηγή

Ο Χριστός μας, μας καλεί και μας περιμένει

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης 

Παιδί μου, όσον και αν σπείρεται με αγκάθια ο δρόμος της ζωής μας, ο Χριστός μας, μας καλεί και μας περιμένει, να τον περιπατήσωμεν, εφ’ όσον πρώτος Αυτός τον περιεπάτησε. Εις τας θλίψεις επαναπαύεται ο Θεός. Εις τας ανέσεις ο διάβολος, ο αίτιος όλων των κακών. Όσον και εάν πολεμούμεθα, μίαν ημέραν θα λήξου και ο κόπος του καθενός θα ανταμειφθεί. 

« Εν τω κόσμω θλίψιν έξετε», μας λέγει ο Κύριος. Μα ποίος ηθέλησε να βαδίση τον ανηφορικόν Γολγοθά και δεν εκοπίασε, δεν ίδρωσε και δεν εγονάτησε πολλάκις από το

δρ Ιωάννης Ιωαννίδης- Το σύστημα καταρρέει λόγω του lockdown/ H Ελλάδα αυτοκτονεί με τα μέτρα που λαμβάνονται

 

Έχουμε ένα από τα σκληρότερα, αλλά πιο αναποτελεσματικά lockdowns ανά την υφήλιο, λέει ο καθηγητής

Τις εγκληματικές παραλείψεις και αστοχίες της κυβερνητικής πολιτικής. που απειλούν να τινάξουν στον αέρα το ασθμαίνον σύστημα υγείας και να δώσουν παράλληλα τη χαριστική βολή σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, επισήμανε ο καθηγητής Παθολογίας, Ερευνας και Πολιτικής Υγείας, Επιστημών Δεδομένων και Στατιστικής του Στάνφορντ, Ιωάννης Π.Α. Ιωαννίδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Κρήτη TV. Σύμφωνα με τον ομογενή επιστήμονα, η Ελλάδα έχει ένα από τα σκληρότερα και πλέον αναποτελεσματικά lockdown ανά την υφήλιο, το οποίο όχι μόνο δεν αναχαιτίζει την πανδημία, αλλά αντιθέτως τη χειροτερεύει, παρά το γεγονός ότι βαθμολογείται με 80 στον δείκτη της Οξφόρδης αναφορικά με την αυστηρότητα των μέτρων.

«Έχουμε πάρει τη λάθος στράτα αν θεωρούμε ότι το lockdown είναι η συνταγή που θα μας λύσει τα προβλήματα. Είναι σαν να λέμε ότι ξεκινάμε στην Ελλάδα έναν πόλεμο με την Τουρκία και, αντί να

Αγία Θεοδώρα η Βασίλισσα

Η Αγία Θεοδώρα, η βασίλισσα, γεννήθηκε στην Έβεσσα της Παφλαγονίας, το 815 μ.Χ., από ευσεβείς γονείς, τον δρουγγάριο Μαρίνο και την ενάρετη Θεοκτίστη που διακρινόταν για την ευλάβειά της και την προσήλωσή της στην ορθόδοξη πίστη. Η Αγία είχε τρεις άλλες αδελφές, τη Σοφία, της Μαρία και την Ειρήνη και δύο αδελφούς, τον Βάρδα και τον Πετρωνά. Το έτος 830 μ.Χ. νυμφεύθηκε τον αυτοκράτορα Θεόφιλο (829 - 842 μ.Χ.), ο οποίος ήταν εικονομάχος. Παρά το εικονομαχικό κλίμα που επικρατούσε, η Θεοδώρα εξακολουθούσε να τιμά τις ιερές εικόνες και να τις φυλάσσει κρυφά στα δώματά της. Η μητέρα της,