31 Αυγούστου 2020

Λόγοι για την νοερά προσευχή (ΜΕΡΟΣ Β)

Πρέπει, λοιπὸν οἱ ἐν τῷ κόσμῳ ἀγωνιζόμενοι Χριστιανοὶ νὰ λέγουν τὴν εὐχὴν αὐτήν, ἢ αὐτὴ ἡ εὐχὴ εἶναι μόνον διὰ τοὺς μοναχούς;

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ καθηγητὴς τῆς νοερᾶς προσευχῆς, εἶχε ἕναν ὑποτακτικόν, Ἰὼβ τὸ ὄνομα, γηραλέον εἰς τὴν ἡλικίαν καὶ ἁπλοῦν εἰς τοὺς τρόπους. Ἄκουσε μία ἡμέρα τὸν Ἅγιον Γρηγόριον ποὺ ἐδίδασκε καὶ ἔλεγε εἰς τοὺς προσκυνητάς, ὅτι ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ προσεύχωνται μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πάσης ἡλικίας καὶ πνευματικῆς καταστάσεως. Διότι, ἐὰν ἦταν ἀδύνατον νὰ γίνῃ αὐτό, δὲν θὰ προέτρεπε ὁ Θεός, διὰ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, νὰ εὔχωνται οἱ Χριστιανοὶ ἀδιαλείπτως.

Ὁ Ἰὼβ ἀκούγοντας αὐτὴν τὴν διδασκαλίαν σκανδαλίσθηκε καὶ εἶπε

Πως θα μπορέσουμε να νικήσουμε το πάθος της κενοδοξίας;

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Αν στην μια δόξα αντιτάξουμε άλλη δόξα. Πολλές φορές καταφρονούμε τον υλικό πλούτο, όταν ατενίσουμε προς κάποιον άλλο πλούτο.
Επίσης περιφρονούμε και την ίδια μας την ζωή, όταν αντιληφθούμε πως υπάρχει κάποια άλλη πολύ ανώτερη. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με την δόξα. Μπορούμε να περιφρονήσουμε εντελώς την δόξα τούτου τού κόσμου, όταν αντιληφθούμε πως

Το μέλλον σας, αναθέσατε το εις την θεία Πρόνοια! ότι είναι θέλημα Θεού και δια την σωτηρίαν μας θα γίνει

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ: 
Όσιος γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης 
3/16η Ὀκτωβρίου 1966, Κυριακή


Αν αφήνεις παράθυρο, θα μπει το φως. Αν όλα είναι κλειστά, από που θα μπει φως και ας είναι άφθονο έξω. Έτσι και εις τα πνευματικά: Άνοιξε την καρδιά σου στο Χριστόν μας, παρακάλεσε Τον και Εκείνος θα βοηθήσει!
Μη λες «ο Χριστός» αλλά «ο Χριστός μας».

Το Ψαλτήρι καθημερινή μου τροφή το έχω. Να το αγαπάς πολύ και να το διαβάζεις. Έστω ‘ένα ή δύο ψαλμούς την ημέρα. Και όταν έχεις λύπη, όταν έχεις πειρασμόν, διάβαζε με προσοχήν και αγάπην το Ψαλτήρι και θα νιώθεις μεταβολή μέσα σου.

Και οι δοκιμασίες κάνουν καλό. Μη φοβηθείς. Ο Χριστός μας

Τί γνωρίζουμε γιὰ τὴν Τίμια Ζώνη τῆς Παναγίας;

Στὶς 31 Αὐγούστου ἑορτάζουμε τὴν Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. 
Ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἱερὸ κειμήλιο ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου καὶ διασῴζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιο Ὅρος, στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας. 
Ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος τὴν ὕφανε ἀπὸ τρίχες καμήλας.
Οἱ πληροφορίες γιὰ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου εἶναι λιγοστὲς καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ ἀπὸ τὴν παράδοση ποὺ διασώθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς ἀκόμη χρόνους. 
Ἡ Θεοτόκος μέχρι τὴν Κοίμησή της παρέμεινε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἦταν μέλος τῆς πρώτης Ἐκκλησίας.
Τὴ φροντίδα τῆς εἶχε ἀναλάβει ὁ ἀγαπημένος μαθητὴς τοῦ Κυρίου,

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Η Τιμία Εσθήτα και Αγία Ζώνη της Θεοτόκου


30 Αυγούστου 2020

Άγιος Πορφύριος: Από την κατάθλιψη στη χαρά


«Σήμερα συμβαίνει πολλές φορές ο άνθρωπος να αισθάνεται θλίψη, απελπισία, νωθρότητα, τεμπελιά, ακηδία κι όλα τα σατανικά.

Να είναι θλιμμένος, να κλαίει, να μελαγχολεί, να μη δίνει σημασία στην οικογένεια του, να ξοδεύει ένα σωρό χρήματα στους ψυχαναλυτές για να πάρει φάρμακα.

Αυτά οι άνθρωποι τα λένε «ανασφάλεια». Η θρησκεία μας πιστεύει ότι αυτά είναι πειρασμικά πράγματα.

Ο πόνος είναι μία ψυχική δύναμη που ο Θεός την έβαλε μέσα μας, με προορισμό να κάνει το καλό, την αγάπη, τη χαρά, την προσευχή.

Αντ’ αυτού ο διάβολος καταφέρνει

29 Αυγούστου 2020

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30-8-2020 (ΙΒ' Ματθαίου)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   Προς Κορινθίους Α΄ (ιε΄ 1 – 11)

Γνωρίζω ὑμῖν ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, δι᾿ οὗ καὶ σῴζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῆ ἐπιστεύσατε. Παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτη ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα· ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱπλείους μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθησαν· ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν· ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί.

Ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων,

Στην πλάνη πέφτουμε είτε από απειρία, είτε από υπερηφάνεια

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης


Στόν ἀγώνα μας πρέπει νά εἴμαστε ἀνδρεῖοι. Ὁ Κύριος ἀγαπάει τήν ἀνδρεία καί συνετή ψυχή. Ἄν δέν ἔχουμε ἀνδρεία καί σύνεση, τότε πρέπει νά τά ζητᾶμε ἀπό τό Θεό καί νά ὑπακοῦμε στούς πνευματικούς, γιατί σ” αὐτούς ζεῖ ἡ χάρη τοῦἉγίου Πνεύματος.


Ὁ ἄνθρωπος μάλιστα, πού ὁ νοῦς του ἔπαθε βλάβη ἀπό δαιμονική ἐνέργεια, ἰδίως αὐτός πρέπει νά ὑπακούει στόν πνευματικό καί νά μήν ἐμπιστεύεται καθόλου τόν ἑαυτό του.

Eἶναι πολύ δύσκολο νά διαγνώσεις μέσα σου τήν ὑπερηφάνεια.
Nά ὅμως μερικά συμπτώματα:

«ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙ ΣΟΙ»

π. Αυγουστίνος Καντιώτης
«ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙ ΣΟΙ»
(ΜΑΡΚ. 6,18)

Όταν, ἀγαπητοί μου, στὴν ὄχθη τοῦ Ἰορδά­νου ἀ­κούστηκε ἡ φωνὴ τοῦ ἀσκητοῦ, τὸ κή­ρυ­­γμα τῆς μετανοίας, στὴν ἐξουσία ἦταν ἐγκλημα­τί­ες. Διοικη­τὴς τῆς Γαλιλαίας καὶ Περαίας, τε­τράρχης βασιλιᾶς, ἦταν ὁ Ἡρῴδης ὁ Ἀντίπας.
Ὁ Ἡ­ρῴδης εἶχε βαρειὰ κληρονομικότητα. Τὸ γενεαλο­γικό του δέντρο ἦταν σάπιο ἀπ᾽ τὴ ῥίζα.Θηρίο μᾶλλον παρὰ ἄνθρωπος, θηρίο ὅμως μὲ στέμμα! 
Ὁ καρδιογνώστης Κύριος ὅμως ἀπεκάλυψε τὰ βάθη του· γιὰ νὰ μᾶς δώσῃ παραστατι­κὴ εἰ­κόνα τῆς κακίας του, εἶπε γι᾽ αὐτόν· «Εἴ­πατε τῇ ἀλώπεκι ταύτη…», πέστε σ᾽ αὐτὴ τὴν ἀλεποῦ (Λουκ. 13,32). Ἡ ἀλεποῦ ἦταν τὸ κατάλληλο οἰ­κόσημο τῆς βασιλείας τοῦ Ἡρῴδου.
Ἀλλὰ ἡ βασιλικὴ αὐτὴ ἀλεποῦ, παρ᾿ ὅλη τὴν πανουργία της, πιάστηκε σὲ φοβερὴ παγίδα. Παγίδα γιὰ τὸν Ἡρῴδη ἔγινε μία

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος

Ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Φώτη Κόντογλου, 
«Γίγαντες ταπεινοί», Ἐκδόσεις Ἀκρίτας 2000

Σήμερα πού γράφω, 29 Αὐγούστου, εἶναι ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Χθές τό βράδυ ψάλαμε τόν Ἑσπερινό κατανυκτικά σ’ ἕνα παρεκκλήσι, κ’ ἤτανε μοναχά λίγες γυναῖκες καί δύο-τρεῖς ἄνδρες.
Σήμερα τό πρωί ψάλαμε τή λειτουργία του πάλι μέ λίγους προσκυνητές. Τά μαγαζιά ἤτανε ἀνοιχτά, ὅλοι δουλεύανε σάν νά μήν ἤτανε ἡ γιορτή τοῦ πιό μεγάλου ἁγίου τῆς θρησκείας μας. Ἀληθινά λέγει τό τροπάρι του «Μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων, σοί δέ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου, Πρόδρομε».
Μέ ἐγκώμια καί μέ εὐλάβεια γιορτάζανε ἄλλη φορά οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί τόν Πρόδρομο, ἀλλά τώρα τοῦ φτάνει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου.
Αὐτή ἡ μαρτυρία θ’ ἀπομείνει στόν αἰώνα, εἴτε τόν γιορτάζουνε εἴτε δέν τόν γιορτάζουνε οἱ ἄνθρωποι, εἴτε τόν θυμοῦνται εἴτε τόν ξεχάσουνε. Κ’ ἡ μαρτυρία εἶναι τούτη: 

28 Αυγούστου 2020

Μόρφου Νεόφυτος για τις μάσκες στα σχολεία: «Τα παιδιά μας και τα μάτια μας»
"Θέλουν το θέλημά μας, θέλουν την ελευθερία μας, θέλουν την ψυχή μας με λίγα λόγια. Δεν είναι απλά τα δικαιώματα τα ευρωπαϊκά που θέλουν να μας κλέψουν. Μη ξεγελιέστε! Την αθάνατον ψυχή μας θέλουν"!

Η κοίμηση του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού (28/08/1959)
Ο γέροντας Εφραίμ περιγράφει την οσιακή κοίμηση του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή όπως την έζησε.

Η λήψη έγινε στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής του Αγ. Αντωνίου στην Αριζόνα των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2014 και αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος από την πλούσια περιγραφή των πνευματικών αγώνων του Γέροντα Εφραίμ (διάρκειας μίας ώρας)

Η προσευχή ωφελεί τα μέγιστα τους νέους!

Ο Αγ. Ιω. Χρυσόστομος λέγει πως όλοι μπορούν να προσεύχονται, και τα παιδιά και οι νέοι, τους νέους μάλιστα θα τους βοηθήσει να διαφυλάξουν την αγνότητα και την αρετή τους. Συνεπώς, πόσο λάθος κάνουν εκείνοι οι γονείς που δεν μαθαίνουν τα παιδιά τους να προσεύχονται! Πόσο λάθος κάνουν και οι νέοι, να μην καταφεύγουν στην προσευχή, όταν μάλιστα ζουν στη σύγχρονη πλημμυρίδα των τόσων προκλήσεων και της διαφθοράς; Ας το δούμε…
«Yπάρχει κι άλλο μέσο (που βοηθεί τους νέους στη διαφύλαξη της αγνότητας και της αρετής). Nα μαθαίνει το παιδί να προσεύχεται με πολλή προθυμία και κατάνυξη.

Kαι μη μου πεις ότι το παιδί δεν θα το δεχτεί αυτό σε καμμιά

Η συγκινητική ιστορία μιας κοπέλας και ο όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Λόγοι για την νοερά προσευχή (ΜΕΡΟΣ Α)

Ὁ Γέροντάς μας Ἐφραὶμ, μᾶς ἐδίδασκε νὰ λέμε εἰς τὴν ἀρχὴν τὴν εὐχὴν προφορικά. 
Πρέπει νὰ λέμε συνέχεια μὲ τὸ στόμα: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με. Ἡ φωνὴ ἡ ὁποία βγαίνει ἀπὸ τὸ στόμα συγκεντρώνει τὸν νοῦν, ὁ ὁποῖος μετεωρίζεται καὶ ἀρχίζει τότε ὁ νοῦς νὰ προσέχη τὰ λόγια τῆς εὐχῆς.

Ὅταν ἔχετε χρόνο εἰς τὸ σπίτι σας καὶ τὴν ἀπαιτουμένη ἡσυχία ἀρχίσετε νὰ λέγετε μὲ κατάνυξι τὰ λόγια τῆς εὐχῆς.
 Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με.
 Καθὼς περνάει ὁ χρόνος ἡ προφορικὴ αὐτὴ εὐχή, ἑλκύει τὸν νοῦν

27 Αυγούστου 2020

Μόλις δημοσιεύτηκε το βίντεο για το Α΄ μέρος της σειράς «Η αλήθεια για τον κορωνοϊό» με θέμα: «Πανδημία κορωνοϊού ή φαντασία;».


Σύντομα θα δημοσιευτούν και τα άλλα μέρη της σειράς.

Η προσπάθειά μας αυτή, δεν είναι μια ιδεολογική ιδιογνωμική εκτόνωση, αλλά σκοπό έχουμε την ανάδειξη των απόψεων που επιμελώς αποσιωπήθηκαν. Όπως θα δείτε στα βίντεο, οι απόψεις αυτές δεν στερούνται επιστημονικού υπόβαθρου και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν όλους μας στην εύρεση της αλήθειας, η οποία αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο!

Άγιος Πορφύριος: "Η εποχή μας είναι σαν την εποχή του Χριστού"


"Ἡ ἐποχή μας εἶναι σὰν τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ.

Καὶ τότε ὁ κόσμος εἶχε φθάσει σὲ μία ἄθλια κατάσταση.

Ὁ Θεὸς ὅμως, μᾶς λυπήθηκε.

Καὶ τώρα δὲν πρέπει ν'ἀπελπιζόμαστε.

Βλέπω μέσα ἀπὸ τὴ συμφορὰ νὰ ἐμφανίζεται κάποιος πολὺ σπουδαῖος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ συνεγείρει καὶ θὰ ἑνώσει τὸν κόσμο πρὸς τὸ καλό".


ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ
Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΜΗΛΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πώς θα κατορθώσομε την πραότητα. Τα τρία μέρη της ψυχής, το θυμικό, το επιθυμητικό και το λογιστικό.

Πώς θα κατορθώσομε την πραότητα. Τα τρία μέρη της ψυχής, το θυμικό, το επιθυμητικό και το λογιστικό.

78. Τούτο θα το κατορθώσεις εύκολα, όταν τα αποφεύγεις όλα και ταυτόχρονα παρακινείς την ψυχή σου στην αγάπη, όταν κρατάς τις περισσότερες φορές σιωπή, τρως με μέτρο και πάντοτε προσεύχεσαι, όπως είπαν οι Πατέρες: «Στο θυμικό μέρος της ψυχής βάλε το χαλινό της αγάπης, το επιθυμητικό μάρανέ το με την εγκράτεια και στο λογιστικό της ψυχής δώσε φτερά με την προσευχή· κι έτσι το φως του νου δε σκοτεινιάζει ποτέ». «Χαλινός του θυμού είναι η σιωπή που γίνεται στην ώρα της· της άλογης επιθυμίας, η μετρημένη τροφή· του δυσκολοκράτητου λογισμού, η μονολόγιστη προσευχή». 

Και πάλι: «Τρεις αρετές υπάρχουν,

ΑΓΙΟΣ από αυτήν την ζωή. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ στο παπα- ΕΦΡΑΙΜ τον Κατουνακιώτη «Σ΄αγαπώ, γιατί μου μοιάζεις!»

«Η δουλειά του παπά είναι να διαβάζει ονόματα, χιλιάδες ονόματα, ειδικά των κεκοιμημένων.

Οι ζωντανοί όλο και κάποιον θα βρουν να του πουν τον πόνο τους, όλο και κάποιος θα τους στηρίξει έστω λίγο. Στην άλλη ζωή όλοι είναι εν μετανοία, αλλά δεν μπορούν οι ίδιοι να κάνουν τίποτα.

Δουλειά του παπά, είναι να μνημονεύει ονόματα κεκοιμημένων στην Προσκομιδή».

«Μια φορά», έλεγε ο παπά-Εφραίμ, κοιμήθηκε ένα καλογέρι μου. Είδα κατόπιν ότι το καλογέρι δεν είχε πάει σε καλό μέρος… Έκανα λοιπόν μεγάλη προσευχή για την ψυχή του καλογεριού μου.

Το βράδυ εμφανίζεται ο Χριστός και μου λέει:

Παναγία – Η Χαρά των Χριστιανών (Κόντογλου Φώτης)

Ἡ Παναγία εἶναι τό πνευματικό στόλισμα τῆς ὀρθοδοξίας. Γιά μᾶς τούς Ἕλληνες εἶναι ἡ πονεμένη μητέρα, ἡ παρηγορήτρια κ’ ἡ προστάτρια, πού μᾶς παραστέκεται σέ κάθε περίσταση.

Σέ κάθε μέρος τῆς Ἑλλάδας εἶναι χτισμένες ἀμέτρητες ἐκκλησιές καί μοναστήρια, παλάτια αὐτηνῆς τῆς ταπεινῆς βασίλισσας, κι’ ἕνα σωρό ρημοκλήσια, μέσα στά βουνά, στούς κάμπους καί στά νησιά, μοσκοβολημένα ἀπό τήν παρθενική καί πνευματική εὐωδία της. Μέσα στό καθένα ἀπό αὐτά βρίσκεται τό παληό καί σεβάσμιο εἰκόνισμά της μέ τό μελαχροινό καί χρυσοκέρινο πρόσωπό της, πού τό βρέχουνε ὁλοένα τά δάκρυα τοῦ βασανισμένου λαοῦ μας, γιατί δέν

26 Αυγούστου 2020

Γέροντος Δωροθέου: γράμματα στούς πιστούς

ὁ Κύριος ξέρει ἀπό πόνο

"Καί ἰδών αὐτήν ὁ Κύριος ἐσπλαχνίσθη" (Λουκ. 7, 13).

Ὁ Κύριος ἔκλαψε γιά τήν χήρα τῆς Ναΐν, τήν Καπερναούμ, τά Ἰεροσόλυμα, τόν φίλο του Λάζαρο. 
῾Ο Χριστός ξέρει τον πόνο σου ἐπειδή ξέρει ἀπό πόνο.
Καμιά φορά ἔρχεται καί σέ σένα ἀπό μόνος του, αὐτόκλητος, νά σέ παρηγορήσει. 
Μήν τοῦ κλείνεις τήν πόρτα μέ τόν ἐγωκεντρισμό σου. 

Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής: Παραιτήσου από το δικό σου θέλημα, για να βρεις ειρήνη ψυχής.

Παραιτήσου από το δικό σου θέλημα, για να βρεις ειρήνη ψυχής. Πρόσεχε να μη κατακρίνεις.
Διότι από αυτό παραχωρεί ο Θεός και φεύγει η Χάρη και σε αφήνει ο Κύριος να πέφτεις, να ταπεινώνεσαι, να βλέπεις τα δικά σου σφάλματα.
Αλλ’ όταν υποχωρεί η Χάρη για να δοκιμαστεί ο άνθρωπος, τότε γίνονται όλα σαρκικά και πέφτει η ψυχή.
Συ όμως, τότε μή χάνεις την προθυμία σου, άλλα φώναζε διαρκώς την ευχή με βία, με το ζόρι, με πόνο πολύ:
‘‘Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με”.

Οἱ Ἅγιοι Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία, οἱ ἁγιασμένοι σύζυγοι…

Στὶς 26 Αὐγούστου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν ἱερὰ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας οἱ ὁποῖοι ἦταν σύζυγοι. Ἀξίζει τὸν κόπο πρὶν ἀναφέρωμε ὁ,τιδήποτε ἄλλο, νὰ σημειώσωμε κάποια στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ὡραία, συγκινητικὴ καὶ θαυμαστὴ ζωὴ τῶν δύο Ἁγίων.

Ἔζησαν, στήν Νικομήδεια, στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ (298). Αρχικά,η  Ναταλία ἦτο Χριστιανή, ἐνῶ ὁ Ἀδριανὸς εἰδωλολάτρης. Παρὰ τὶς προσπάθειες τῆς συζύγου του, ὁ Ἀδριανὸς παρέμενε στὴν «πατρώαν ἀσέβειαν», ὡς ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὁ Ἱερὸς Ὑμνογράφος.

Ὅμως, οἱ προσευχὲς τῆς θεοσεβοῦς συζύγου του ἔπιασαν τόπο, εἰσακούστηκαν ἀπό τόν Θεὸ καὶ ἔτσι ὁ Ἀδριανὸς, κατὰ τὴν τοῦ

Παραινέσεις Μητροπολίτου Μόρφου: "Χριστέ μου, δωσ΄μου υπομονή και την πίστη των Αγίων μας"

Η Παναγία μας θα λυπηθεί τον κόσμο και θα επέμβει και δεν θα τους αφήσει να κάνουν τα σχέδια τους και τους κορωνοιούς και τους αντίχριστους θα τους ανατρέψει.

Μην φοβάστε!

Να κλείσετε τις τηλεοράσεις, να βρείτε 10 ιστοσελίδες καλές να παρακολουθείτε.

Είναι πολλές που είναι σύγχρονοι ιεραπόστολοι.

Ρωτήστε ο ένας τον άλλον.

Κρατήστε την νηστεία, διώχνει δαιμόνια.

Να προσευχόμαστε με την προσευχή που μας είπε ο Άγιος

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος – Απελπισία και Αμέλεια

Στη ζωή του χριστιανού η απελπισία και η αμέλεια είναι καταστροφικές. Εκείνον που έπεσε σε αμάρτημα, η απελπισία δεν τον αφήνει να σηκωθεί∙ κι εκείνον που είναι όρθιος, η αμέλεια τον κάνει να πέσει.

Η απελπισία στερεί τον άνθρωπο από τ’ αγαθά που έχει αποκτήσει ∙ η αμέλεια δεν τον αφήνει ν’ απαλλαγεί από τα κακά που τον βαραίνουν. Η αμέλεια σε κατεβάζει και απ’ αυτούς τους ουρανούς, ενώ η απελπισία σε γκρεμίζει ολότελα στην άβυσσο της κακίας. Κοίτα να δεις τη δύναμη που έχουν και οι δύο.

Ο διάβολος πρώτα ήταν αγαθός άγγελος∙ επειδή, όμως, έδειξε

25 Αυγούστου 2020

Εορτάστηκε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στον Άγιο Γεώργιο Αύρας Καλαμπάκας (φωτογραφικό υλικό)

Πραγματοποιήθηκε με τη δέουσα λαμπρότητα  η καθιερωμένη  πανήγυρις  του Αγίου  Εθναποστόλου Κοσμά του Αιτωλού στο Ιερό Παρεκκλήσιον Αγίου Γεωργίου Αύρας. Όπως κάθε χρόνο, η μνήμη του Αγίου Κοσμά τιμήθηκε για ακόμη μία φορά με πλήθος πιστών. Στην περιοχή όπου είναι σήμερα χτισμένη η Μονή μάλιστα είχε περάσει και είχε διδάξει ο Άγιος Κοσμάς στους κατοίκους  του χωριού Αύρα Καλαμπάκας.
Στις 23 Αυγούστου το εσπέρας τελέσθηκε ο Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός με συλλειτουργούντες τον υπεύθυνο της Ιεράς Μονής Αρχιμανδρίτη Δωρόθεο Τζεβελέκα, τον καθηγούμενο Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σιαμάδων Μακάριο Ιακωβάκη, καθώς και του πατρός Παύλου.
Με το πέρας της Ακολουθίας τελέσθηκαν στον προαύλιο χώρο

Η μελαγχολία, η ταπεινοφροσύνη και ο εξομολόγος

Κάποια βραδιὰ εἴχαμε συγκεντρωθεῖ μία ὁμάδα μαζὶ μὲ ἕναν Ἁγιορείτη. Νύχτωσε. Ὁ καιρὸς ἦταν ανταριασμένος καὶ ἀπειλητικός. Ὅμως, κοντὰ στὸ Γέροντα καὶ γιὰ ὅσους ἀκόμη δὲν ἦταν μαθημένοι στὴ σκοτεινὴ νύχτα τῆς φύσης, δὲν ταραζότανε ἡ γαλήνη. Ὁ Γέροντας μιλοῦσε γιὰ τὴ διαφορὰ τῆς ταπεινοφροσύνης ἀπὸ τὸ πλέγμα τῆς κατωτερότητας. Ὁ ταπεινός, ἔλεγε, δὲν εἶναι μιὰ προσωπικότητα διαλυμένη. Ἔχει συνείδηση τῆς κατάστασής του, ἀλλὰ δὲν ἔχει χάσει τὸ κέντρο τῆς προσωπικότητάς του. Ξέρει τὴν αμαρτωλότητά του, τὴ μικρότητά του καὶ δέχεται τὶς παρατηρήσεις τοῦ πνευματικοῦ του, τῶν ἀδελφῶν του. Λυπᾶται, ἀλλὰ δὲν ἀπελπίζεται. Θλίβεται, ἀλλὰ δὲν

«Έχει σχέδιο ο Χριστός. Μην δειλιάσετε…» (Μόρφου Νεόφυτος)

~ Σας παρακαλῶ ἐσᾶς, πάσης ἡλικίας ἀνθρώπου, διαβάζετε βίους ἁγίων. Διαβάζετε ἱερὸν Εὐαγγέλιο, ψαλτήρι, εὐχή.

«Κύριε Ἰἠσοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». «Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς». «Μέγα τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὑπεραγία Θεοτόκε σκέπε ἡμᾶς». Καὶ ἡ προσευχὴ γεννᾶ προσευχή. Καὶ θὰ ἔχετε καὶ χαρά, θὰ ἔχετε καὶ τόλμη καὶ ἀνδρεία. Θὰ ἔχετε μέσα σας Χριστό. Καὶ αὐτὰ εἶναι ποὺ ἔχει ἀνάγκη ὁ κόσμος. Καὶ ὅλα τὰ σχέδια αὐτῶν τῶν δαιμόνων, θὰ σᾶς κάμει ἐντύπωση, πόσο γρήγορα θὰ καταπέσουν. Καὶ πόσο θὰ ἐπέμβει ὁ Χριστός.
Ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος, σὲ τέτοιο βαθμὸ θὰ ἐπέμβει, ποὺ

Θέλεις νὰ ἀνακαλύψης τί εἴδους ἀγάπη ἔχεις μέσα σου;

Θέλεις νὰ ἀνακαλύψης τί εἴδους ἀγάπη ἔχεις μέσα σου; Στάσου μπροστὰ στὸν καθρέφτη τοῦ ΙΓ' Κεφαλαίου τῆς Ἅ' πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ κοίταξε μὲ εἰλικρίνεια νά 'δς, ἂν ἐφαρμόζωνται σὲ σένα αὐτά, ποὺ λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος:
"Αὐτός, ποὺ ἀγαπᾶ, ἔχει μακροθυμία στὶς ἀδυναμίες του ἄλλου. Ἔχει καὶ καλωσύνη. Δὲν ζηλοφθονε. Δὲν ὑπερηφανεύεται, δὲν ἀσχημονεῖ, δὲν ζητᾶ τὸ δικό του συμφέρον, δὲν εἶναι εὐερέθιστος. Λησμονεῖ τὸ κακό, ποὺ τοῦ

Αποφθέγματα Γερόντων: Οι σύγχρονοι άνθρωποι

1. «Οι άνθρωποι σήμερα, έλεγε ο Γέροντας Φιλό­θεος, είναι ακράτητοι. Λαός και κλήρος, σαν αχαλίνωτα αλόγα, τρέχουν στην αμαρτία.
Δεν συλλογίζονται το Θεό, το θάνατο, την κρίση, την ανταπόδοση, τίποτα – τίποτα, μόνο για την ύλη ενδιαφέρονται, για το σώμα για τις ηδονές, για τις τιμές. Πολύ λίγοι είναι εκείνοι πού έχουν αληθινά ενδιαφέροντα και ίσως για χάρη αυτών των λίγων κρατάει ο Θεός τον κόσμο».

2. Ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε: «Όσοι αναπαύονται μέσα στον υλικό κόσμο και δεν ανησυχούν για τη σωτη­ρία της ψυχής τους, μοιάζουν

Νέο κανάλι «Η αλήθεια για τον κορωνοϊό» – «Η αλήθεια και ο φόβος για τις μάσκες»

Νέο κανάλι «Η αλήθεια για τον κορωνοϊό»

Είναι κοινός τόπος ότι η «μετά κορωνοϊού εποχή» επέφερε ραγδαίες και τρομακτικές ανακατατάξεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα όμως, καταξιωμένοι επιστήμονες στον χώρο κυρίως της ιατρικής εξέφρασαν εύλογες ανησυχίες και έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με την προβαλλόμενη πραγματικότητα που έχει επικρατήσει.
Δυστυχώς οι περισσότερες διαφωνούσες απόψεις έγκριτων και σκεπτόμενων επιστημόνων, θάφτηκαν στο «μνήμα της σιωπής» από τα περισσότερα δημοσιογραφικά μέσα ενημέρωσης.
Εμείς σε αντιδιαστολή με όλη αυτήν την κατευθυνόμενη ενημέρωση, δημιουργήσαμε το κανάλι

23 Αυγούστου 2020

Όταν ο άνθρωπος νικήσει τον εαυτό του


Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης

«Ο άνθρωπος εφόσον ζει, πρέπει πάντοτε ν’ αγωνίζεται.

Και ο πρώτος αγώνας είναι να νικήσει τον εαυτό του.

Ο πρώτος και κυριότερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος, όχι.

Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος εις τον εαυτόν του επίβουλος.

Διδαχές Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (Ε')

Ἂν θέλετε νὰ ἰατρεύσετε τὴν ψυχήν σας, τέσσαρα πράγματα σᾶς χρειάζονται. 

Κάμνομεν μίαν συμφωνίαν; Ἀπὸ τὸν καιρὸν ὁποὺ ἐγεννήθητε ἕως τώρα, ὅσα ἁμαρτήματα ἐπράξατε, νὰ τὰ πάρω ἐγὼ εἰς τὸν λαιμόν μου· καὶ ἡ εὐγένιά σας νὰ κρατήσετε τέσσαρες τρίχες.

Πρώτη τρίχα εἶνε ὅταν θέλετε νὰ ἐξομολογῆσθε, τὸ πρῶτον θεμέλιον εἶνε αὐτὸ ὁποὺ εἴπομεν, νὰ συγχωρῆτε τοὺς ἐχθρούς σας. Τὸ κάμνετε; -Τὸ κάμνομεν, ἅγιε τοῦ Θεοῦ. -Ἐπήρατε τὴν πρώτην τρίχαν.

Δευτέρα τρίχα εἶνε νὰ εὑρίσκετε πνευματικὸν καλόν,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑΠανήγυρις Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στόν Ἅγιο Γεώργιο Αὔρας

Τήν Δευτέρα 24 Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Αὔρας, ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καί λαμπρά πανηγυρίζει. Τό πρόγραμμα τῆς πανήγυρης ἔχει ὡς ἀκολούθως:

Τήν Κυριακή 23 Αὐγούστου στίς 6:30 τό ἑσπέρας, θά τελεσθεῖ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας.
Τήν Δευτέρα 24 Αὐγούστου, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, θά λάβει χώρα Θεία Λειτουργία 6:30 ἕως 10:00 π.μ.  
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θά διανεμηθεῖ παραδοσιακό φαγητό.

22 Αυγούστου 2020

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23-8-2020 (Απόδοση εορτής Κοιμήσεως)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  Προς Φιλιππησίους (β΄5–11)

Ἀδελφοί, τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.
Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ

Διδαχές Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (Δ')

Χριστιανικὴ Ἀνατροφὴ τῶν Παιδιῶν

Νὰ κάμης μίαν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας, τοῦ Προδρόμου, νὰ ἔχῃς καὶ τὸν ἅγιον τοῦ παιδιοῦ σου. Καὶ ὅταν τὸ παιδίον σηκώνεται ἀπὸ τὸν ὕπνον καὶ σοῦ γυρεύη ψωμί, νὰ τὸ βάλης ἐμπρὸς εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ τοῦ εἰπῆς:
 Ἐγώ, παιδί μου, δὲν ἔχω ψωμί· ὁ Χριστὸς ἔχει. Σήκω νὰ κάμης τὸν σταυρόν σου, νὰ παρακαλέσωμεν τὸν ἅγιόν σου νὰ παρακαλέση τὸν Χριστὸν νὰ σοῦ τὸ δώσῃ. 
Καὶ ἔτσι τὸ παιδίον παρακινεῖται διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ ψωμιοῦ καί, εὐθὺς ὁποὺ ξυπνᾶ, τὸν ἅγιόν του βλέπει. 
Βλέποντας τότε ὁ διάβολος τὸ παιδίον πὼς ἔχει τὴν ἐλπίδα του εἰς

Μια “κατ’ οίκον εκκλησία”…

Ο μακαριστός παπα-Χαράλαμπος, μέλος της συνοδείας του οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή και προηγούμενος της Ι. Μ. Διονυσίου του Αγίου Όρους, διηγείτο από την προσωπική του πείρα ως Πνευματικού, τα εξής:

“Εξομολογώ κάποιο ανδρόγυνο από τη Θεσσαλονίκη. Έχουν τέτοια ακρίβεια, που τους θαύμασα. Πρόκειται πραγματικά για μια “κατ’ οίκον εκκλησία”…

Έχουν τρία παιδιά. Μόλις φύγουν τα παιδιά στο σχολείο και

Άγιος Πορφύριος για τον γέροντα Εφραίμ

Μωρέ έχω μια ζήλια....

Ζηλεύω αυτόν τον μεγάλο γέροντα, γιατί θα έχει περάσει όλο το Αγιολόγιο της εκκλησίας μας.

Εγώ είμαι καθηλωμένος εδώ στο κρεβάτι, και Άγιο με ανεβάζουν Άγιο με κατεβάζουν.

Ενώ ο μεγάλος γέροντας σας Εφραίμ, ήταν έξυπνος και έχει κάνει συνθήκη με το Θεό,
να μην τον καταλάβει κανείς, έως ότου πεθάνει.
Και μετά θα τρομάξετε...
Τι είχατε δίπλα σας και δεν το καταλάβατε...

Υποχρεωτική χρήση μάσκας: μέτρο που προστατεύει ή υπονομεύει την δημόσια υγεία;

Γράφει ο Παύλος μοναχός αγιορείτης, Βιολόγος, MD Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής Βουλευτήρια Αγίου Όρους.

        Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, στην εγωλατρική κοινωνία μας, ένας απρόσμενος επισκέπτης, σαν το ιό SARS-CoV-2, να δαιμονοποιηθεί και να προσδιοριστεί ως αόρατος φονικός εχθρός. Ο πολιτισμός μας βέβαια, αποφεύγει να παραδεχτεί πόσο εχθρικός για την υγεία του ανθρώπου είναι ο σύγχρονος “παχύσαρκος”, αλλά ατροφικός πνευματικά, τρόπος ζωής. Κάτι, που επιβεβαιώνεται από την έξαρση των εκφυλιστικών νοσημάτων (καρκίνος, αυτοάνοσα, καρδιοπάθειες, διαβήτης κτλ), που διαμορφώνουν το υπόβαθρο (συνοσηρότητες) για να δώσει η ίωση COVID-19 σοβαρά κλινικά συμπτώματα.

Είναι δηλαδή ο κορωνοϊός ένας πραγματικός φίλος, που μας

21 Αυγούστου 2020

Διδαχές Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (Γ')


Το Σημείον του Σταυρού

Ακούσατε, αδελφοί μου, πως πρέπει να γίνεται ο σταυρός και τι σημαίνει. 
Πρώτον· όπως η Αγία Τριάς δοξάζεται εις τον ουρανόν από τούς Αγγέλους, ούτω και συ να σμίγης τα τρία σου δάκτυλα της δεξιάς χειρός· 
και μη δυνάμενος να αναβής εις τον ουρανόν να προσκυνήσης, βάνεις την χείράν σου εις την κεφαλήν σου (διότι η κεφαλή σημαίνει τον ουρανόν) και λέγεις: Καθώς οι Άγγελοι δοξάζουσι την Αγία Τριάδα εις τον ουρανόν, έτσι και εγώ ως δούλος δοξάζω και προσκυνώ την Αγίαν Τριάδα· 
και καθώς τα δάκτυλα είνε τρία, είνε ξεχωριστά, είνε και μαζί, έτσι και η Αγία Τριάς είνε τρία πρόσωπα, αλλ’ εις Θεός. 
Κατεβάζων το χέρι σου εις την κοιλίαν σου να λέγης:

Εάν ζητήσεις κάτι από το Θεό, και δεν εισακουσθείς

Αγίου Ισαάκ του Συρου

Εάν ζητήσεις κάτι από το Θεό, και δεν εισακουσθείς γρήγορα, μη λυπάσαι γιατί εσύ δεν είσαι πιο σοφός από το Θεό. Αυτό το κάνει ό Θεός από μακροθυμία: ή δηλαδή γιατί είσαι ανάξιος να δεχθείς την εκπλήρωση του αιτήματος σου, και άρα θα ζημιωθείς αν το λάβεις, ή γιατί η κατάσταση και η πορεία της καρδιάς σου δεν είναι ανάλογη με τα αιτήματα σου, η γιατί δεν έφθασες ακόμη σε τέτοια

Άγιος Πορφύριος: Γιατί να κυνηγάμε τα σκοτάδια;

Όταν η ψυχή είναι ταραγμένη, θολώνει το λογικό και δε βλέπει καθαρά. Μόνο, όταν η ψυχή είναι ήρεμη, φωτίζει το λογικό, για να βλέπει καθαρά την αιτία κάθε πράγματος.

Η ψυχή είναι πολύ βαθιά και μόνο ο Θεός τη γνωρίζει. Γιατί να κυνηγάμε τα σκοτάδια;

Να, θα ανάψουμε το φως και τα σκοτάδια θα φύγουν μόνα τους. Θα αφήσουμε να κατοικήσει σ’ όλη την ψυχή μας ο Χριστός και τα δαιμόνια θα φύγουν μόνα τους.

Όταν έρθει μέσα μας ο Χριστός, τότε ζούμε μόνο το καλό, την

Οι Χριστιανοί σήμερα έχουν φθάσει στο σημείο δύσκολα να ξεχωρίζουν τους πνευματικούς γιατρούς από τους κομπογιαννίτες

Πατρός Θεολόγου ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΜΑΝΙΔΗ

Τώρα (το 1983), συμβαίνει να βρισκώμαστε σε μία καμπή στην ιστορία της Εκκλησίας, που ο ίδιος ο κομπογιαννίτης γιατρός (δηλαδή ο μη δυνάμενος να θεραπεύση ή να καθοδηγήση σωστά πνευματικός πατήρ) δεν έχει επίγνωσι ότι είναι κομπογιαννίτης. Ο κομπογιαννίτης όμως είναι σε θέση να αναγνωρίση έναν πραγματικό γιατρό, όταν συναντηθή με αυτόν ή όχι; Η απάντησις είναι, ότι, αν έχη πορρωμένη συνείδησι, δεν θα τον αναγνωρίση. Αυτό συνέβη με τον Ιούδα, ο οποίος εγνώρισε μεν τον Χριστόν, αλλά όχι όπως οι άλλοι Απόστολοι. Ο Ιούδας δεν κατάλαβε ποιος ήταν ο Χριστός. Γιατί;

19 Αυγούστου 2020

Διδαχές Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (Β')

Νὰ προσέχετε, ἀδελφοί μου, οἱ κοσμικοὶ νὰ μὴ κατηγορῆτε τοὺς παπάδες σας, νὰ μὴ τοὺς ὑβρίζετε καὶ νὰ μὴ τοὺς παραμελῆτε, διότι βάνετε φωτιὰ καὶ καίεσθε· 
διότι οἱ παπάδες εἶνε ἀνώτεροι καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους καὶ ἀπὸ τοὺς βασιλεῖς. 
Ἐγώ, ἀδελφοί μου, ἡ γνώμη μου ἔτσι μὲ λέγει νὰ κάμω. 
Ἐὰν ἀπαντῶ ἕνα παπὰ καὶ ἕνα βασιλέα, μὲ φαίνεται εὔλογον τὸν παπὰ νὰ βάλω νὰ καθήση ὑψηλότερα ἀπὸ τὸν βασιλέα· 
καὶ ἐὰν ἀπαντήσω ἕνα παπὰ καὶ ἕνα ἄγγελον, πρῶτα θὰ χαιτερήσω τὸν παπὰ καὶ ἔπειτα τὸν ἄγγελον. 
Ἐγώ, ἀδελφοί μου, δὲν ἔχω καμμίαν κατηγορίαν νὰ κάμω τῶν παπάδων, διότι εἶνε παπάδες καὶ ἔχουν τὸν Χριστὸν ὁποὺ τοὺς παιδεύει καὶ ὅ,τι σφάλμα κάμουν οἱ παπάδες, ἔχει ὁ ὁ Χριστός μας ράβδον σιδηρᾶν δι᾿ αὐτούς.


Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού – Οι τρεις τάξεις της χάριτος

Σε τρεις τάξεις διαιρείται η χάρις: Καθαρτική, φωτιστική, τελειωτική.

Σε τρεις και η ζωή μας: Κατά φύσιν, υπέρ φύσιν, παρά φύσιν.

Σε αυτές τις τρεις τάξεις ανέρχεται και κατέρχεται.

Τρία είναι και τα μεγάλα χαρίσματα, που λαμβάνει:Θεωρία, αγάπη, απάθεια.

Λοιπόν στην “πράξιν” συνεργεί χάρις καθαρτική, η οποία βοηθά στην κάθαρση. Και κάθε ένας, που μετανόησε, η χάρις είναι που τον προτρέπει στη μετάνοια.

Πως λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι;


Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

Ο Άγιος γέροντας Παϊσιος μιλά σε πνευματικό του τέκνο για τους νόμους της φύσης αλλά και τους πνευματικούς νόμους που διέπουν τη σχέση των ανθρώπων και του Θεού. 

– Γέροντα, ποιοι νόμοι λέγονται πνευματικοί; 

– Θα σου εξηγήσω: Όπως στην φύση υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι, έτσι και στην πνευματική ζωή υπάρχουν οι πνευματικοί νόμοι. Ας πούμε,

Μόρφου Νεόφυτος: Εὐμένιος, ὁ ἀκατάκριτος ἄνθρωπος (3ο μέρος)


18 Αυγούστου 2020

Διδαχές Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (Α')


Τούτο σας λέγω και σας παραγγέλω· καν ο ουρανός να κατεβή κάτω, καν η γη να ανεβή επάνω, καν όλος ο κόσμος να χαλάση, σήμερον, αύριον, να μη σας μέλλη τι έχει να κάμη ο Θεός. Το κορμί σας ας το καύσουν, ας το τηγανίσουν· τα πράγματά σας ας σας τα πάρουν· μη σας μέλλει· δώσατέ τα· δεν είνε ιδικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέση, δεν ημπορεί να σας τα πάρη, 
εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας.
                              

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης – Η σωστή εξομολόγηση

– Γιατί μερικές φορές, ενώ η συνείδηση μας ελέγχει, δεν κάνουμε τον ανάλογο αγώνα, για να διορθωθούμε;- Αυτό μπορεί να συμβή και από ένα τσάκισμα ψυχικό. Όταν είναι κανείς πανικοβλημένος από κάποιον πειρασμό, θέλει να αγωνισθή, αλλά δεν έχει διάθεση, δεν έχει ψυχική δύναμη. Τότε πρέπει να τακτοποιηθή εσωτερικά με την εξομολόγηση. Με την εξομολόγηση παρηγοριέται, τονώνεται και ξαναβρίσκει με την Χάρη του Θεού το κουράγιο για αγώνα. Αν δεν τακτοποιηθή, μπορεί να του έρθη και άλλος πειρασμός, οπότε, θλιμμένος όπως είναι, τσακίζεται περισσότερο, τον πνίγουν οι λογισμοί, απελπίζεται και μετά δεν μπορεί να αγωνισθή καθόλου.- Και αν αυτό συμβαίνη συχνά;
– Αν συμβαίνη συχνά, πρέπει ο άνθρωπος να τακτοποιήται συχνά,

Τα διάφορα είδη των πειρασμών κατά τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή

Λέγονται πειρασμοί, επειδή γεννούν πείρα και κατά τον αόρατο πόλεμο γίνονται φορείς πνευματικής γνώσεως στους προσεκτικούς. Πειρασμός είναι και λέγεται κάθε αντίθεση στον αγώνα μας για την πίστη και την ευσέβεια, ενώ φροντίζουμε για την υποταγή μας στον Θεό. Κατά την γνώμη των Πατέρων υπάρχουν ποικίλες υποδιαιρέσεις πειρασμών.

Άλλοι είναι οι πειρασμοί των αγωνιστών, για να προσθέσουν κέρδος και πρόοδο στον αγώνα τους· άλλοι είναι οι πειρασμοί των ράθυμων και απρόθυμων, για να προφυλάσσονται από τα βλαβερά και επικίνδυνα· άλλοι είναι οι πειρασμοί αυτών που νυστάζουν και κοιμούνται, για να τους ξυπνήσουν.

Διαφορετικοί είναι οι πειρασμοί αυτών που απομακρύνονται και πλανώνται, για να πλησιάσουν κοντά στο Θεό· διαφορετικοί τέλος

Τὰ σχέδια τῆς «νέας τάξης» καὶ τὸ σχέδιο τοῦ Ἐπουράνιου Πατέρα μας

Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου


Εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου († Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ι. Μ. Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Ομιλία του μακαριστού π. Γεωργίου Καψάνη, στην τράπεζα της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους, το 1998. Ακούστε την ομιλία πατώντας εδώ


17 Αυγούστου 2020

"Θεαρχίω νεύματι", Κων. Πρίγγου - Χορὸς Κωνσταντινουπολιτών ὑπὸ Θρ. ΣτανίτσαΠρόκειται γιὰ τὸ οκτάηχο Δοξαστικὸ τῶν Ἑσπερίων τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου «Θεαρχίω νεύματι» ὅπως τὸ ἔγραψε στὸ ἔργο του «Ἡ Πατριαρχικὴ Φόρμιγξ - Μουσικὴ Κυψέλη» ὁ ἀοίδιμος Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας Κωνσταντῖνος Πρίγγος, διασκευὴ πάνω στὸ μελοποίηση τοῦ Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου. Στὴν παροῦσα ἀνάρτηση παρατίθεται ἡ ἠχογράφηση τοῦ μέλους αὐτοῦ ἀπὸ πρόβα τῆς μεγάλης χορωδίας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως. Τὸ χορὸ διευθύνει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

Η πολύχρονη υπομονή, που έφερε άμετρη τη χάρη του Θεού

Ένας από τους αγίους πατέρες είπε: Ήταν ένας γέροντας αναχωρητής, τίμιος, και πήγα μια φορά σ’ αυτόν, όταν ήμουν καταπονημένος από τους πειρασμούς.
Αυτός ήταν άρρωστος και κατάκοιτος και, αφού τον χαιρέτησα, κάθισα κοντά του και του είπα:- Κάνε μια ευχή για μένα, πάτερ, διότι πολύ θλίβομαι από τους πειρασμούς των δαιμόνων.
Και ο γέροντας άνοιξε τα μάτια του και μου είπε:- Παιδί μου, εσύ είσαι νέος και δε θ’ αφήσει ο Θεός να καταπονηθείς από αβάσταχτους πειρασμούς.
Κι εγώ του είπα:- Και νέος είμαι και πειρασμούς έχω από πολύ ενάρετους ανθρώπους.

Π. Γεώργιος Καψάνης: Τα βασικά στοιχεία της Ελληνορθοδόξου παραδόσεως

Γέρων Γεώργιος Καψάνης, Ἠγούμενος Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγ. Ὅρους

~ Βασικὰ στοιχεῖα τῆς Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως:

Ἡ Ἐκκλησία τὸ κέντρο τῆς ζωῆς τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ἁγιάζει ὅλες τὶς περιστάσεις τῆς ζωῆς μας.

α) Ὁ λαὸς ζοῦσε τὴ ζωὴ του Ευχαριστιακά.

Πόσο διαφορετικὰ θὰ βλέπαμε τὸν συνάνθρωπό μας ἂν τὸν βλέπαμε ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ; Ἂν δοῦμε τὰ ὑλικὰ καὶ πνευματικὰ ἀγαθὰ ὡς δῶρα τοῦ Θεοῦ ἀποφεύγουμε τὰ δύο ἄκρα: