6 Αυγούστου 2020

Ομιλία γέροντος Δωροθέου: Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ


Ὁμιλία Γέροντος Δωροθέου, Κουκουφλῆ Καλαμπάκας , 2016

Τὸ μεγαλύτερο δῶρο ποὺ ἔκανε ὁ Θεὸς στὸν κόσμον

« Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἐνανθρώπισε ἐπῆρε τὴν ἀνθρώπινη φύση γιὰ πάντα. Ἄρα μέσα στὸ Χριστό, ὁ ὁποῖος ἀπαύγαζε τὸ Φῶς τῆς θεότητος ὑπάρχει καὶ ἡ Ἀνθρωπότητά Τοῦ. Ὁ Χριστὸς εἶναι τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος Ἄνθρωπος. Ἄρα, αὐτὸ τὸ Φῶς παυγάζει τὴν ἀνθρωπότητά Του, ἄρα καὶ τὴν ἀνθρωπότητά μας! Εἶναι δύσκολο νὰ τὸ συλλάβουμε αὐτό, ὅτι ἔχουμε τέτοια μεγάλη εὐεργεσία. Αὐτὸ ποὺ συνέβη ἐκείνη τὴν
στιγμή εἶναι ὅτι ἔδειξε ὁ Χριστὸς ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ προσέλαβε ὁ Χριστὸς τὴν Φύση μας, καὶ αὐτὸς θὰ λάμψει! Καὶ θὰ γίνει Θεὸς κατὰ Χάρη! Δὲν εἶναι ὁ Χριστὸς μόνο ἀλλὰ ἐπειδὴ ὁ Χριστὸς εἶναι Θεὸς καὶ ἄνθρωπος ἡ ἀνθρώπινη φύση καταυγάζεται ἀπὸ τὸ Φῶς τῆς θεότητος, ἄρα θεώνεται, ἄρα καὶ ἐμεῖς θεωνόμαστε. Καὶ σύμφωνα μέ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τὸ μεγαλύτερο δῶρο ποὺ ἔκανε ὁ Θεὸς στὸν κόσμον μὲ τὴν Ἐνσάρκωση τοῦ Λόγου, μὲ τὸν Χριστὸ δηλαδή, δὲν εἶναι μόνο ὅτι ξανάνοιξε τὴν πόρτα τοῦ Παραδείσου, ἀλλὰ μᾶς πῆγε πάνω ἀπὸ τὸν Ἀδάμ, μᾶς ἔκανε καὶ ἐμᾶς Θεοὺς κατὰ Χάρη. Μποροῦμε νὰ μετέχουμε τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι δύσκολο νὰ τὸ πιστέψεις ὅτι ὁ Θεός μας ἔχει κάνει μία τόσο μεγάλη εὐεργεσία. Αὐτὰ κάποτε τὰ ἐξηγοῦσε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης σὲ ἁπλούς χωρικούς, ἐκεῖ στὴ Ρωσία, καὶ τοῦ λέγανε: « Ἐμεῖς παππούλη δὲν θέλουμε νὰ γίνουμε Θεοί, ἐμεῖς θέλουμε νὰ σωθοῦμε». Ὅμως, ἐπειδὴ ἡ μέρα εἶναι τόσο γιορτάσιμη, δὲν μποροῦμε νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε σὲ αὐτὸ τὸ τεράστιο δῶρο ποὺ ἔκανε ὁ Θεός. Ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν Ἀδάμ, ὁ Ἀδὰμ ἔπεσε, ἦρθε ὁ Χριστὸς καὶ τὸν σήκωσε. Τὸ βλέπουμε στὴν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως. Σηκώνει μέσα ἀπὸ τὸν τάφο τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα. Ἀλλὰ δὲν τὸν πῆγε ἐκεῖ ποὺ τὸν εἶχε στὸν Παράδεισο. Τὸν πῆγε πιὸ πάνω τον ἄνθρωπο! Μπορεῖ δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος νὰ κάτσει στὴν καρέκλα τοῦ Χριστοῦ! Νὰ εἶναι συγκάθεδρος, σύμφωνα μέ τοὺς Πατέρες. Ἄρα ὁ Θεός, ὁ Χριστός μας, θέλει νὰ μοιραστοῦμε τὸν θρόνο Του, καὶ μᾶς κάνει καὶ ἐμᾶς Θεοὺς κατὰ Χάρη-ἐμεῖς δὲν εἴμαστε Θεοί, ἕνας εἶναι ὁ Θεός, ἀλλὰ κατὰ Χάρη ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ θεωθεί.»

Ακούστε ολόκληρη την ομιλία παρακάτω:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου