ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 6:30-9:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 1:00

19 Οκτωβρίου 2020

Διεθνὴς Μήνυση γιὰ τὸ Σκάνδαλο τοῦ Κορωνοϊοῦ ἀπὸ Γερμανοὺς Δικηγόρους: "Ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητας !"

Ἡ κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ πρέπει νὰ μετονομαστεῖ σὲ «Σκάνδαλο τοῦ Κορωνοϊοῦ». Ὁ κορυφαῖος Γερμανὸς δικηγόρος Dr. Reiner Fullmich ἀναλύει τὴν μήνυση ποὺ ἑτοίμασε ἡ ὁμάδα νομικῶν στὴν ὁποία ἀνήκει ἐνάντια στοὺς πρωταιτίους τοῦ συγκεκριμένου σκανδάλου. Ἀναλύει ἐπίσης τὸ πῶς εἶναι ἕτοιμοι νὰ παράσχουν πληροφορίες καὶ ὑλικὸ σὲ νομικοὺς ἀπὸ ἄλλες χῶρες ποὺ θὰ θελήσουν νὰ προχωρήσουν σὲ παρόμοια μήνυση. 

Ἐπιγραμματικά, ἀναφέρεται ὅτι εἶναι: 

• Ἡ μεγαλύτερη περίπτωση ἀδικοπραξίας στὴν ἱστορία. 

• Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας ποὺ... διαπράχθηκαν ποτέ. 

Στοὺς ὑπεύθυνους πρέπει νὰ ἀσκηθεῖ: 

• Ποινικὴ δίωξη γιὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας. 

• Μήνυση γιὰ ἀστικὲς ζημίες. 

Θάνατοι 

• Ἡ θνησιμότητα τοῦ κορωνοϊοῦ ἰσοῦται μὲ τὴν ἐποχικὴ γρίπη. 

• Τὸ 94% τῶν θανάτων στὸ Περγάμο τῆς Ἰταλίας προκλήθηκε ἀπὸ τὴ μεταφορὰ ἀσθενῶν ἀπὸ τὰ νοσοκομεῖα σὲ γηροκομεῖα ὅπου μόλυναν ἡλικιωμένους μὲ ἀδύναμο ἀνοσοποιητικὸ σύστημα. 

• Οἱ γιατροὶ καὶ τὰ νοσοκομεῖα σὲ ὅλο τὸν κόσμο πληρώθηκαν γιὰ νὰ δηλώσουν νεκροὺς ὡς θύματα τοῦ Covid-19. 

• Οἱ αὐτοψίες ἔδειξαν ὅτι σχεδὸν ὅλοι οἱ θάνατοι ὀφείλονται σὲ σοβαρὲς προϋπάρχουσες καταστάσεις καὶ σχεδὸν ὅλοι οἱ θάνατοι ἦταν πολὺ ἡλικιωμένοι ἄνθρωποι. 

• Ἡ Σουηδία (χωρὶς λοκντάουν) καὶ ἡ Βρετανία (μὲ αὐστηρὸ λοκντάουν) ἔχουν συγκρίσιμα στατιστικὰ στοιχεῖα γιὰ τὶς ἀσθένειες καὶ τὴ θνησιμότητα.

 • Οἱ πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ μὲ καὶ χωρὶς κλείδωμα ἔχουν συγκρίσιμα στατιστικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴ νόσο καὶ τὴ θνησιμότητα. 

Ὑγεία 

• Τὰ νοσοκομεῖα παραμένουν κενὰ καὶ κάποια ἀντιμετωπίζουν πτώχευση. 

• Οἱ πληθυσμοὶ ἔχουν διασταυρούμενη ἀνοσία Τ-λεμφοκυττάρων ἀπὸ προηγούμενα κύματα γρίπης. 

• Ἡ ἀνοσία τῆς ἀγέλης χρειάζεται μόνο μόλυνση πληθυσμοῦ κατὰ τὸ 15-25% καὶ ἔχει ἤδη ἐπιτευχθεῖ. 

• Μόνο ὅταν ἕνα ἄτομο ἔχει συμπτώματα μπορεῖ μία λοίμωξη νὰ μεταδοθεῖ. 

Τέστ: 

• Πολλοὶ ἐπιστήμονες ὀνομάζουν τὴν παροῦσα πανδημία ὡς πανδημία τέστ PCR, ὄχι πανδημία κορωνοϊού. 

• Ἀπολύτως ὑγιῆ καὶ μὴ μολυσματικὰ ἄτομα μπορεῖ νὰ εἶναι θετικά. • Ἡ πιθανότητα ψευδῶς θετικῶν εἶναι 89-94% ἢ σχεδὸν βεβαιότητα. • Ὁ καθηγητὴς Ντρόστεν ἀνέπτυξε τὸ τέστ PCR τοῦ ἀπὸ ἕναν παλιὸ ἰὸ SARS χωρὶς ποτὲ νὰ ἔχει δεῖ τὸν πραγματικὸ ἰὸ ἀπὸ τὸ Γιουχᾶν τῆς Κίνας. 

• Τὸ τέστ PCR δὲν βασίζεται σὲ ἐπιστημονικὰ δεδομένα σχετικὰ μὲ τὶς λοιμώξεις. 

• Τὰ τέστ PCR εἶναι ἄχρηστα γιὰ τὴν ἀνίχνευση λοιμώξεων. • Ἕνα θετικὸ τέστ PCR δὲν σημαίνει ὅτι ὑπάρχει λοίμωξη ἢ ὅτι ἔχει βρεθεῖ ἄθικτος ἰός. 

• Ἡ ἐνίσχυση δειγμάτων ἄνω τῶν 35 κύκλων πολλαπλασιασμοῦ εἶναι ἀναξιόπιστη, ἀλλὰ ὁ ΠΟΥ συνέστησε 45 κύκλους. 

Ἀδικοπραξίες: 

• Ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση ἐπέβαλε λοκντάουν, ἐπέβαλε κοινωνικὲς ἀποστάσεις / μάσκα μὲ βάση μία μόνο γνώμη, αὐτὴ τοῦ Ντρόστεν. 

• Τὸ λοκντάουν ἐπιβλήθηκε ὅταν ὁ ἰὸς ὑποχωροῦσε ἤδη. 

• Τὰ λοκντάουν βασίστηκαν σὲ ἀνύπαρκτες λοιμώξεις. 

• Ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ γερμανικοῦ ὁμοσπονδιακοῦ συνταγματικοῦ δικαστηρίου ἀμφισβήτησε τὴ συνταγματικότητα τῶν μέτρων κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ. 

• Ὁ πρώην δικαστὴς τοῦ ἀνώτατου δικαστηρίου τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου Λόρδος Sumption κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι δὲν ὑπῆρχε πραγματικὴ βάση γιὰ πανικὸ καὶ νομικὴ βάση γιὰ μέτρα κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ. 

• Τὸ γερμανικὸ RKI συνέστησε νὰ μὴν πραγματοποιοῦνται αὐτοψίες. 

• Τὰ μέτρα ἐναντίον τοῦ κορωνοϊοῦ δὲν ἔχουν ἐπαρκῆ πραγματικὴ ἢ νομικὴ βάση, εἶναι ἀντισυνταγματικὰ καὶ πρέπει νὰ καταργηθοῦν ἀμέσως.

• Κανένας σοβαρὸς ἐπιστήμονας δὲν δίνει καμία ἰσχὺ στὰ ψεύτικα μοντέλα ὑπολογιστῶν τοῦ Neil Ferguson ποὺ προειδοποιοῦν γιὰ ἑκατομμύρια θανάτους. 

• Τὰ κυρίαρχα ΜΜΕ δὲν ἀνέφεραν τὰ πραγματικὰ γεγονότα τῆς λεγόμενης πανδημίας.

• Ἡ δημοκρατία κινδυνεύει νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ φασιστικὰ ὁλοκληρωτικὰ μοντέλα. 

• Ὁ Ντρόστεν (ποὺ ἀνάπτυξε τὸ ἄχρηστο τέστ PCR γιὰ τὸν κορωνοϊο), ὁ Τέντρος του ΠΟΥ καὶ ἄλλοι ἔχουν διαπράξει ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας, ὅπως ὁρίζονται στὸν Διεθνῆ Ποινικὸ Κώδικα. 

Συνωμοσία ἐναντίον τῶν λαῶν: 

• Οἱ πολιτικοὶ καὶ τὰ ΜΜΕ ὁδήγησαν σκόπιμά τους λαοὺς σὲ πανικό. 

• Τὰ παιδιὰ ὁδηγήθηκαν ἠθελημένα νὰ αἰσθάνονται ὑπεύθυνα «γιὰ τὸν ὀδυνηρὸ καὶ βασανιστικὸ θάνατο τῶν γονέων καὶ τῶν παππούδων τοὺς ἐὰν δὲν ἀκολουθοῦν τοὺς κανόνες ἐναντίον τοῦ κορωνοϊοῦ». 

• Τὸ ἄχρηστο τέστ PCR χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴ δημιουργία φόβου καὶ ὄχι γιὰ διάγνωση. 

• Δὲν μπορεῖ νὰ γίνεται λόγος γιὰ ἕνα δεύτερο κύμα. 

Τραυματισμὸς καὶ ζημιά: 

• Στοιχεῖα γιγαντιαίας βλάβης στὴν ὑγεία καὶ οἰκονομία τῶν λαῶν. 

• Τὰ μέτρα ἔχουν προκαλέσει: 

-Τὸν θάνατο ἀμέτρητων ἄνθρωπων. 

-Τὴν καταστροφὴ ἀμέτρητων ἑταιρείων καὶ ἀτόμων παγκοσμίως.

• Παιδιὰ ἀπομακρύνονται μὲ τὴ βία ἀπὸ τοὺς γονεῖς τοὺς 

Ἀποζημιώσεις: 

• Πρέπει νὰ ὑποβληθεῖ μαζικὴ ἀγωγὴ στὶς ΗΠΑ ἢ τὸν Καναδά, μὲ ὅλα τὰ ἐμπλεκόμενα μέρη παγκοσμίως νὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ συμμετάσχουν. 

• Οἱ ἑταιρεῖες καὶ οἱ αὐτοαπασχολούμενοι πρέπει νὰ ἀποζημιωθοῦν γιὰ ζημίες. 

• Οἱ Γερμανοὶ νομικοὶ μποροῦν νὰ παρέχουν ὅλες τὶς ἀπαραίτητες πληροφορίες σὲ ὁποιονδήποτε νομικὸ ἐνδιαφέρεται νὰ ἀσκήσει παρόμοια αγωγή στη χώρα του.

Μετάφραση-Ὑποτιτλισμός: Θούριος TV. Διορθώσεις: VideoTranslations (https://www.youtube.com/channel/UC06Q...)

ΤΟ ΒΡΗΚΑΜΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου