1 Δεκεμβρίου 2018

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 2-12-2018 (ΙΔ' Λουκά)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Ϛ´ 
10 - 17

10 Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τώ κράτει της ισχύος αυτού. 
11ενδύσασθε την πανοπλίαν του Θεού πρός το δύνασθαι υμάς στήναι πρός τάς μεθοδείας του διαβόλου· 
12 ότι ουκ έστιν ημίν η πάλη πρός αίμα και σάρκα, αλλά πρός τάς αρχάς, πρός τάς εξουσίας, πρός τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, πρός τα πνευματικά της πονηρίας εν τοίς επουρανίοις. 
13 διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, ίνα δυνηθήτε αντιστήναι εν τη ημέρα τη πονηρά και άπαντα κατεργασάμενοι στήναι.

14 στήτε ούν περιζωσάμενοι την οσφύν υμών εν αληθεία, και ενδυσάμενοι τον θώρακα της δικαιοσύνης, 
15καί υποδησάμενοι τους πόδας εν ετοιμασία του ευαγγελίου της ειρήνης, 
16 εν πάσιν αναλαβόντες τον θυρεόν της πίστεως, εν ώ δυνήσεσθε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα σβέσαι· 
17 και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξασθε, και την μάχαιραν του Πνεύματος, ό εστι ρήμα Θεού,

ΑΠΟΔΟΣΗ:
10 Λοιπόν, αδελφοί μου, γίνεσθε ισχυροί και δυνατοί πνευματικώς δια του Κυρίου και δια της ακατανικήτου αυτού δυνάμεως. 
11 Ενδυθήτε όλα τα όπλα του Θεού, δια να ημπορήτε να αντισταθήτε εις τας δολίας και πονηράς μεθόδους και παγίδας του διαβόλου. 
12 Διότι ο αγών, που έχομεν αναλάβει, δεν είναι αγών προς ανθρώπους με αίμα και σάρκα, αλλά προς τας πονηράς αρχάς και εξουσίας, προς τα πλήθη των πονηρών πνευμάτων, προς τους καταχθονίους κοσμοκράτορας, που κυριαρχούν επί ανθρώπων ευρισκομένων στο βαθύ σκότος του αμαρτωλού τούτου αιώνος. Ο αγών μας διεξάγεται αναντίον των πνευματικών αυτών πονηρών όντων και γίνεται χάριν της κληρονομίας της βασιλείας των ουρανών. 
13Δια τούτο πάρετε επάνω σας όλα τα όπλα, που δίνει ο Θεός, δια να ημπορέσετε να αντισταθήτε κατά την ημέραν των πονηρών πειρασμών και κινδύνων, και αφού εκτελέσετε με κάθε ακρίβειαν όλα τα καθήκοντά σας και νικήσετε, να σταθήτε σταθερά εις την θέσιν σας. 
14 Σταθήτε, λοιπόν, ακλόνητοι στον αγώνα αυτόν, αφού ζωσθήτε την αλήθειαν, ωσάν την ζώνην που σφίγγουν εις την μέσην των οι πολεμισταί, δια να είναι ευκίνητοι, και ενδυθήτε σαν άλλον θώρακα την δικαιοσύνην, δια να είσθε απρόσβλητοι από τα βέλη της αδικίας και της ιδιοτελείας.
 15 Και όπως οι πολεμισταί φορούν εις τα πόδια των υποδήματα, δια να τρέχουν με ασφάλειαν και ευκολίαν, και σεις φορέσατε την ετοιμασίαν, που απαιτεί το Ευαγγέλιον της ειρήνης, δια να κινήσθε με άνεσιν και δραστηριότητα. 
16 Μαζή δε με όλα αυτά πάρετε επάνω σας και κρατείτε σταθεράν σαν άλλην ασπίδα την πίστιν, με την οποίαν θα ημπορέσετε να εξουδετερώσετε και σβήσετε όλους τους φλογοβόλους πειρασμούς του πονηρού, που ομοιάζουν με πύρινα βέλη. 
17 Και δεχθήτε σαν άλλην περικεφαλαίαν την πεποίθησιν της σωτηρίας (δια να ασφαλίζετε και προφυλάσσετε έτσι τον νουν σας από λογισμούς αμφιβολίας). Παρετε και την μάχαιραν του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι ο άδολος και φωτεινός λόγος του Θεού.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Κατά Λουκάν (ιη΄ 35 - 43)

Τώ καιρώ εκείνω, εγένετο δε εν τώ εγγίζειν Ιησούν εις Ιεριχώ τυφλός τις εκάθητο παρά την οδόν προσαιτών· ακούσας δε όχλου διαπορευομένου επυνθάνετο τι είη ταύτα.
Απήγγειλαν δε αυτώ ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται. Και εβόησε λέγων· Ιησού υιέ Δαυίδ, ελέησόν με· και οι προάγοντες επετίμων αυτώ ίνα σιωπήση· αυτός δε πολλώ μάλλον έκραζεν· υιέ Δαυίδ, ελέησόν με.
Σταθείς δε ο Ιησούς εκέλευσεν αυτόν αχθήναι πρός αυτόν. Εγγίσαντος δε αυτού επηρώτησεν αυτόν λέγων· τι σοι θέλεις ποιήσω; Ο δε είπε· Κύριε, ίνα αναβλέψω.
Καί ο Ιησούς είπεν αυτώ· ανάβλεψον· η πίστις σου σέσωκέ σε. Και παραχρήμα ανέβλεψε, και ηκολούθει αυτώ δοξάζων τον Θεόν· και πάς ο λαός ιδών έδωκεν αίνον τώ Θεώ.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Τον καιρό εκείνο, καθώς επλησίαζε ο Ιησούς εις την Ιεριχώ, ένας τυφλός εκαθότανε κοντά εις τον δρόμον και ζητιάνευε. Όταν άκουσε να περνά πολύς κόσμος, ερώτησε τι συμβαίνει. Του είπαν, ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Τότε εφώναξε, «Ιησού, υιέ του Δαυΐδ, ελέησέ με».
Εκείνοι που προηγούντο, τον επέπλητταν διά να σιωπήση· αλλά αυτός εφώναζε πολύ περισσότερον, «Υιέ του Δαυΐδ, ελέησέ με».
Ο Ιησούς εσταμάτησε και διέταξε να του τον φέρουν. Όταν αυτός επλησίασε, τον ερώτησε, «Τί θέλεις να σου κάνω;». Εκείνος δε είπε, «Κύριε, θέλω να ξαναϊδώ».
Ο Ιησούς του είπε, «Ξανάβλεψε· η πίστις σου σε έσωσε». Και αμέσως απέκτησε το φώς του και τον ακολουθούσε δοξάζων τον Θεόν. Και όλος ο λαός, όταν τον είδε, εδόξασε τον Θεόν.


Πηγή: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου