12 Απριλίου 2020

Ἡ ὀρθή ἄποψη τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου γιά τήν προσευχή στό σπίτι καί στό Ναό

Εὔξασθαι μὲν γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς οἰκίας δυνατόν, οὕτω δὲ εὔξασθαι ὡς ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας ἀδύνατον, ὅπου πατέρων πλῆθος τοσοῦτον, ὅπου βοὴ πρὸς τὸν Θεὸν ὁμοθυμαδὸν ἀναπέμπεται. Οὐχ οὕτως εἰσακούῃ κατὰ σαὐτὸν τὸν Δεσπότην παρακαλῶν, ὡς μετὰ τῶν ἀδελφῶν τῶν σῶν. Ἐνταῦθα γὰρ ἐστὶ τι πλέον, οἷον ἡ ὁμόνοια καὶ ἡ συμφωνία καὶ τῆς ἀγάπης ὁ σύνδεσμος, καὶ αἱ τῶν ἱερέων εὐχαί. Διὰ γὰρ τοῦτο οἱ ἱερεῖς
προεστήκασιν, ἵνα αἱ τοῦ πλήθους εὐχαὶ ἀσθενέστεραι οὖσαι, τῶν δυνατωτέρων τούτων ἐπιλαβόμεναι, ὁ- μοῦ συνανέλθωσιν αὐταῖς εἰς τὸν οὐρανόν.
Μετάφραση:...
Βέβαια εἶναι δυνατό νά ποσευχηθῆς καί στήν οἰκία σου, εἶναι ἀδύνατο ὅμως νά προσευχηθῆς ἔτσι, ὅπως προσεύχεσαι στήν ἐκκλησία, ὅπου ὑπάρχει τόσο πλῆθος πατέρων, ὅπου ἀναπέμπεται ἁπό ὅλους μαζί κοινή προσευχή πρός τόν Θεό. Δέν εἰσακούεσαι τόσο πολύ παρακαλώντας μόνος σου τόν Κύριο, ὅσο ὅταν τόν παρακαλῆς μαζί μέ τούς ἀδελφούς σου. Διότι ἐδῶ στήν ἐκκλησία ὑπάρχει κάτι τό ἐπί πλέον, ὅπως δηλαδή ἡ ὁμόνοια, ἡ συμφωνία, ὁ σύνδεσμος τῆς ἀγάπης καί οἱ εὐχές τῶν ἱερέων. Γι᾿ αὐτό βέβαια καί ἐπί κεφαλῆς τῶν ἀκολουθιῶν εἶναι οἱ ἱερεῖς, ὥστε οἱ εὐχές τοῦ πλήθους, πού εἶναι ἀσθενέστερες, ἐνισχυόμενες μέ τίς δυνατότερες εὐχές αὐτῶν, νά ἀνεβοῦν μαζί μέ αὐτές στόν οὐρανό.

Αὐτά λέει ὁ Ἅγιος γιά τήν προσευχή, ἀλλά ἀπό τό σπίτι δέν εἶναι δυνατόν νά συμμετέχουμε στήν θεία Λειτουργία καί νά κοινωνᾶμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου