8 Αυγούστου 2021

Πνευματικοί Λόγοι Γέροντος Δωροθέου (Γράμματα στους Αδελφούς)

 


5 «Καί ἰδών αὐτήν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη» (Λουκ. 7,  13). ῾Ο Χριστός ξέρει τον πόνο σου, ἐπειδή ξέρει ἀπό πόνο. Καμμιά φορά ἔρχεται καί σέ σένα ἀπό μόνος του, αὐτόκλητος, νά σέ παρηγορήσει. Μήν τοῦ κλείνεις τήν πόρτα μέ τόν ἐγωκεντρισμό σου. Ποτέ μήν πεῖς «ἐμένα κανείς δέν μ’ ἀγαπάει». Ὁ Χριστός σ’ ἀγαπάει τόοοσο. Ἁπλῶς, μίλα του καί θά σέ ὁδηγήσει στήν κάθαρση, στήν ἁγνότητα, στήν ἕνωση μαζί Του.

39 Ἐγώ φταίω ὅταν δέν μπορῶ νά ἀγαπήσω κάποιον πού μοῦ ἐπιτίθεται. Ἡ ἐντολή πού ἔχουμε ἀπό τόν δεσπότη Χριστό εἶναι νά

ἀγαποῦμε τούς ἐχθρούς μας. Ὄχι νά τούς ἀνεχόμεθα, οὔτε νά λέμε «ὁ Θεός νά σέ πληρώσει ἀνάλογα», ἀλλά νά τούς ἀγαποῦμε. Ἄς ἀρχίσουμε ἀπό τήν προσπάθεια νά μήν ἀνταποδίδουμε κακό στό κακό καί νά πορευθοῦμε πρός τήν ἀγάπη γιά τόν «ἐχθρό». Στήν πνευματική μας αὐτήν πορεία θά παύσουμε νά τόν θεωροῦμε ἐχθρό, ἀλλά ὡς πλησίον καί ὡς ἀδελφό. Γιά νά γίνει αὐτό θά πρέπει νά ἔχουμε γνωρίσει τόν Χριστό, νά ἔχουμε συστηθεῖ σ’ αὐτόν, νά ἔχουμε ἀπελπιστεῖ ἀπό τόν ἑαυτό μας, νά ἔχουμε προσεγγίσει τόν Κύριο μέ μετάνοια καί συντριβή. Μόνο ὅταν ἔχουμε ἀγαπήσει ὑπερβολικά τόν Χριστό δέν μᾶς πειράζουν οἱ μικροκακίες τῶν ἀνθρώπων.

47 Οἱ Ἄγγελοι λατρεύουν τόν Θεό ἀκατάπαυστα μέ τρεῖς λέξεις: «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος» (Ἡσ. 6, 3). Τό ἴδιο καί οἱ Ἅγιοι, προσεύχονται ἀδιαλείπτως. Ἕνα σημάδι τῆς ἐγκατάστασης τοῦ Πνεύματος μέσα μας εἶναι ἡ διαρκής ἀνάγκη γιά προσευχή. Ἡ ψυχή ἡσυχάζει μόνο ὅταν λέει πέντε λέξεις: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με».

55 Συγχώρησέ με, Κύριε. Ὁδήγησε τά βήματά μου, ἐπίτρεψέ μου νά σέ ἀκολουθήσω. Δός μου νά σέ ἀγαπήσω ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς, ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας μου. Δῶσε μου, Κύριε, πίστη, ἐλπίδα, ταπείνωση, μετάνοια καί ἀγάπη. Βάλε στά μάτια μου δάκρυα νά κατέβουν στά μάγουλά μου νά πλύνουν τήν κακία μου. Κάνε νά αἰσθανθοῦμε τήν παρουσία σου ἀνάμεσά μας. Βάλε μία σταγόνα τῆς χάριτός σου στίς καρδιές μας.

84 Ὁ Θεός εἶναι ἐμπειρία. Δέν εἶναι μόνο ἱερά βιβλία καί διδαχές. Μπορεῖς νά ἔχεις ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ. Μία σχέση δύο κατευθύνσεων, ἀμφίδρομη. Νά Τοῦ μιλᾶς καί νά σοῦ μιλάει. Ἡ Παλαιά Διαθήκη βρίθει τέτοιων ἀναφορῶν. Ὁ Θεός εἶπε στόν Μωυσῆ, τόν Ἀβραάμ, τόν Ἠλία. Μπορεῖ νά μιλήσει καί σέ σένα. Ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα μιλοῦσαν μέ τόν Θεό. Ἔτσι πλάστηκε ἐξαρχῆς ὁ ἄνθρωπος. Σήμερα μόνο οἱ Ἅγιοι ὁμιλοῦν μέ τόν Θεό. Μπορεῖς καί ἐσύ, ἀνάλογα μέ τήν καθαρότητα καί τήν δεκτικότητά σου, νά κοινωνεῖς τοῦ Θεοῦ. Ἄρχισε νά βλέπεις τό χέρι Του στήν ζωή σου καί ἐπέκτεινε αὐτήν τήν σχέση ἀγάπης μαζί Του.

97 Ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Θεό γίνεται σέ πολλούς τομεῖς. Ὁ κυριώτερος εἶναι ἡ θεία μετάληψη, ὅπου γινόμαστε σύσσωμοι καί σύναιμοι μέ τόν Χριστό. Ὁ νοῦς μας ἔχει διαρκῆ μνήμη Θεοῦ μέ τήν νοερά προσευχή. Ἡ ζωή μας δαπανᾶται πρός δόξαν Θεοῦ

100 Σέ εὐχαριστῶ, Κύριε. Ἐσύ μέ ντύνεις, θρέφεις τό σῶμα μου μέ τήν πρόνοιά Σου καί τήν ψυχή μου μέ τήν θεία κοινωνία. Ἐσύ καθοδηγεῖς τήν ζωή μου. Κάνε νά μήν εἶναι τό ἐγώ μου ἐμπόδιο. Ἐσύ ἔχεις σχέδιο γιά μένα καλύτερο ἀπό ὁποιοδήποτε δικό μου. Ἐσύ μέ ἔφερες στήν ὕπαρξη. Ἐσύ εἶσαι ὁ ἁγιασμός μου, ἡ χαρά μου, ὁ λόγος τῆς ὕπαρξής μου, ὁ προορισμός μου. Μήν παρατηρήσεις τίς ἀνομίες μου. Μήν ἀποστρέψεις τό πρόσωπό σου ἀπό ἐμένα. Μή τῷ θυμῷ σου ἐλέγξεις με. Δός μου, σέ παρακαλῶ, ὅ,τι ποθεῖ ἡ ταπεινή ψυχή μου, Ἐσένα.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ

Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ἁγίου Γεωργίου

Αὔρα Καλαμπάκας, Ὀκτώβριος 2018

 Ἀρχιμ. Δωρόθεος Τζεβελέκας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου